ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 19:45
ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު
ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ
ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ޕީޖީއަށް ފޮނުވީ މި އަހަރު
 
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްގެން ހުށަހެޅިފައިވާ 9 މައްސަލައެއް މިއަހަރު ފައިލް ކުރެވިފައިވޭ

ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު ޕީޖީ އޮފީހަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ފޮނުވާފައިވަނީ މިއަހަރު ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު, ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިޒްމިއާ ވިދާޅުވީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިނގަމުންދާކަމެއް ކަމަށާއި އަނިޔާ ތަހައްމަލުކުރާ ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނަކީ އެކަން ސިއްރު ކުރާ މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އަނިޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ އަންހެނުންނަށް އެމީހުންގެ އަނިޔާތައް ހާމަކުރީތީ އެތައް ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޒްމިއާ ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށްކުރާ ތަފާތު އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް

 • 2015: 1 މައްސަލަ
 • 2016: އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ.
 • 2017: 9 މައްސަލަ
 • 2018: 18 މައްސަލަ
 • 2019: 8 މައްސަލަ (31 އޮކްޓޯބަރ 2019ގެ ނިޔަލަށް)

އިޒްމިއާ ވިދާޅުވީ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްގެން ހުށަހެޅިފައިވާ 9 މައްސަލައެއް މިއަހަރު ފައިލް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސައެއް ފޮނުވާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެކަނި ކަމަށެވެ.

އިޒްމިއާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުން ރަނގަޅު ކުރުމުގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިނގައިގަންނަން ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް:

 • 2015: 1 މައްސަލަ
 • 2016: 4 މައްސަލަ
 • 2017: 4 މައްސަލަ
 • 2018: 3 މައްސަލަ
 • 2019: 4 މައްސަލަ (2019 އޮކްޓޯބަރ ގެ ނިޔަލަށް)

އިޒްމިއާ ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ނުވުމަކީ އެފަދަ ކަމެއް ނުހިނގުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކަކީ ދެ ޖިންސަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް "އަންޑަރ ރިޕޯޓެޑް" ކޭސްތައްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަންހެނުން ޝިކާރައަށްވާ މައްސަލަތައް ނިސްބަތުން ގިނަކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

 • 2015: 32 ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ (ފިރިހެނުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް 2015 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ.)
 • 2016: 124 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވޭ (މީގެތެރެއިން 94 ޕަސެންޓް މައްސަލަތަކުގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވަނީ އަންހެނުން އަދި 6 ޕަސެންޓަކީ ފިރިހެނުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަ.އް)
 • 2017: ގެވެށި އަނިޔާގެ 113 މައްސަލަ (މީގެތެރެއިން 95 އިންސައްތަ މައްސަލައަކީ އަންހެނުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މައްސަލަތައް. 5 އިންސައްތައަކީ ފިރިހެނުން ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް.)
 • 2018: ގެވެށި އަނިޔާގެ 102 މައްސަލަ (އޭގެތެރެއިން 94 އިންސައްތަ މައްސަލަތަކަކީ އަންހެނުން އޭގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް. 6 އިންސައްތަ މައްސަލަތަކަކީ ފިރިހެނުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް.)
 • 2019: ގެވެށި އަނިޔާގެ 65 މައްސަލަ (އޭގެތެރެއިން 92 އިންސައްތަ މައްސަލަތަކަކީ އަންހެނުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މައްސަލަތައް. 8 އިންސައްތަ މައްސަލަތަކުގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވަނީ ފިރިހެނުން.)

އޮރިޔާން ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރު

އާއްމުކޮށް ހުށަހެޅޭ އޮރިޔާން ކާޑުގެ މައްސަލަތަކަކީ އިނދެގެން އުޅޭ ދެމީހުންނާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި އެގޮތުން ދެމަފިރިން އެކުގައި އުޅޭ ދުވަސްވަރު ދެމަފިރިންގެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނަގާފައި ހުންނަ ފޮޓޯތައް އެ ދެމަފިރިން މައްސަލަޖެހޭ ދުވަހު ބޭނުންކުރަނީ ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތައް ކަމަށް އިޒްމިއާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެމީހުން ނަގާފައި ހުންނަ "އިންޓިމެޓް" ފޮޓޯތައްވެސް އެތަނުން އަންހެންމީހާ ރުޅިވާން މަސައްކަތްކުރުމުން ފިރިހެން މިހާ އެ ފޮޓޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް އިޒްމިއާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ފަހަރު އަންހެން މީހާ ލައްވާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާގީ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް މިފަދަ ފޮޓޯތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި ނުދަންނަ މީހުންގެ ފަރާތުން މަދުންނަމަވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެއިތުރުން ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުދިން ފިރިހެންކުދިންނާއި ރައްޓެހިވެ، ޗެޓްކޮށް ހަދާއިރު ފިރިހެނުންގެ ޑިމާންޑްއަށް އަންހެން ކުދިންގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ ފޮޓޯތައް ނަންގުވާ، ފޮނުވާ ހަދާކަމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އިޒްމިއާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެފޮޓޯތައް އެމީހުން ފަހުން ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަނީ އެ އަންހެން ކުއްޖާއާއި އޭނާގެ އާއިލާ މީހުންނަށް ބްލެކްމެއިލްކުރުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކޮންމެ އަންހެނެއްވެސް އަދި ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖެއްވެސް އެމީހެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު "އިންޓިމޭޓް" ވަގުތުތަކުގައި ފޮޓޯ ނުނެގުމަށާއި އެފަދަ ފޮޓޮއެއް ނެގިޔަ ނުދިނުމަށް އިޒްމިއާ އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. ކިތަންމެ ލޯބިން، ކިތަންމެ ގިނަ އަހަރުތަކެއް އެކުގައި އުޅުނަސް އަދި ކިތަންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނަސް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިހުތިރާމެއްގެ ގޮތުން އިންޓިމޭޓް ފޮޓޯތައް ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ފެންނަން ބޭނުންނުވާ ކަހަލަ ޒާތީ ފޮޓޯތައް ނުނެގުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް އިޒްމިއާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ގިނަ ބަޔަކު ހުށަހެޅުމަށް ޖެހިލުންވެ، ފަސްޖެހޭ މައްސަލަތަކަކަށްވާތީ، ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެ މައްސަލަތައް އަންނަނީ އެހެން ގޮތްގޮތުން ކަމަށް އިޒްމިއާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮރިޔާން ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލްކުރުމުގެ މައްސައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ފުލުހުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށާއި ސިއްރުކުރުމަކީ އެއްވެސް ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް އިޒްމިއާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް