ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޔަމަން ހަނގުރާމަ

ސައުދީގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ޔަމަނަށްދޭ ޙަމަލާތައް 80 އިން ސައްތަ ދަށްކޮށްފި: އދ

  • ޔަމަން ހަނގުރާމައިގަ 100 ހާސް މީހުން މަރުވެ، މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޙާލުގައި ޖެހުނު
  • ސައުދީގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ޔަމަނަށް ޙަމަލާދޭން ފެށީ 2015 އަހަރު
  • މިދިޔަ ދެ ހަފުތާގައި ގިނަ ދުވަހު 48 ގަޑިއިރުވަންދެން ޙަމަލާ މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 13:37 | 3,348

ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއް - އޭއެފްޕީ

ޔަމަނުގެ ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ސައުދީގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ޔަމަނަށްދެމުންދާ ޙަމަލާތައް މަދުކޮށްފައިވާކަމަށް އދ އިން ބުނެފިއެވެ.

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އދ އިން ޔަމަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު މަރޓިން ގްރިފިތްސް ވިދާޅުވީ ހޫޘީންނާއި ދެކޮޅަށް ސައުދީންދޭ ޙަމަލާތަކުގެ މިންވަރު މިދިޔަ ދެހަފުތާއަށް ބަލާއިރު 80 އިން ސައްތަ ދަށްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ދެހަފުތާ ތެރޭގައި 48 ގަޑިއިރުވަންދެން ވައިގެ ޙަމަލާއެއް ނުދީ އޮންނަކަމަށާއި، މިއީ ޔަމަނުގައި ސައުދީގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ޙަމަލާދޭން ފެށިފަހުން މިހާ ގިނައިރަށް ޙަމަލާ ހުއްޓާލާފައި އޮންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށެވެ.

ޙަމަލާތައް މަދުވުން އަހަރުމެން ސިފަކުރަނީ ހަނގުރާމައިގެ ރާގު ބަދަލުވެ ހަމަޔަކަށް އެޅެމުން އަންނަ ކަމުގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި. ބެލެވިދާނެ މިއީ ޔަމަނުގައި ޙަމަލާބަދަލުކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުމާއި ދިމާލަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައިވެސް..."

~ އދ އިން ޔަމަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު މަރޓިން ގްރިފިތްސް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަނެފައިވާ އެޤައުމުގެ އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުއް ރައްބޫ މަންސޫރު ހާދީގެ ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ސައުދީގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައެވެ. އެ ލަޝްކަރުން މަސައްކަތްކުރީ ޔަމަނު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުންދިޔަ ހޫޘީން މަތަކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ދިން އަސްކަރީ ވައިގެ ޙަމަލާތަކުގައި އާންމުންގެ އެތައްހާސް މީހުން މަރުވިއެވެ. މީގެތެރޭގައި ސްކޫލްތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ބާޒާރު ޞަރަޙައްދުތަކަށްދޭ ޙަމަލާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަމުން ސައުދީގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤައުމުތަކުގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވިއެވެ.

ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ ޙަމަލާތަކުގައި ޢާންމުން މަރުވަމުންދާ މިންވަރު އިތުރު ވަމުންދާތީ ސައުދީންނާއި ހޫޘީންނާއި ދެމެދު ޙަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލާ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް، ބައިނަލް އަޤުވާމީ ބައިވެރިވުމާއެކު ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި ހޫޘީން ބުނެފައިވަނީ ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ވައިގެ ޙަމަލާތައް އެއްކޮށް ހުއްޓާލައިފިނަމަ، ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ދެމުންގެންދާ މިސައިލާއި ޑްރޯން ޙަމަލާތައް ހުއްޓާލަނެކަމަށެވެ.

ޔަމަނު ހަނގުރާމައާއި އަދި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެނަމަ ޔަމަންގެ ދުވަސްވީ ހަމަނެޖެހުން ހުއްޓުވުމަށް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޞުލްޙައިގެ މަޝްވަރާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

ޔަމަންގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް އައިއިރު އެއް ލައްކަ މީހުން މަރުވެ، އެތައް މިލިޔަން މީހުން ވަނީ ޙާލުގައި ޖެހިފައެވެ. ޔަމަނުގެ ފަސް އަހަރުވީ ދިގު ހަނގުރާމަ އދ އިން ސިފަކުރަމުންދަނީ ދުނިޔެއަށް މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވި އިންސާނީ އެންމެ ބޮޑު ކާރިޘާގެ ގޮތުގައެވެ. އދ އިން ބުނާ ގޮތުގައި 12 މިލިއަން ކުޑަކުދިން މިހަނގުރާމައިގައި ޝިކާރައަކަށްވެ، ބޭރުގެ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާކަމަށެވެ.

އދ އިން ޔަމަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު މަރޓިން ގްރިފިތްސް ވިދާޅުވީ ޔަމަނުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި ޤާރާރެއްގެ ދަށުން ކަންކަން ކުރިޔަށް ގޮސްފިނަމަ އަންނަ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޔަމަނުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބޭނެކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށްވެސް މަންދޫބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.