ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 18:49
ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފް
ސަލަފް ޖަމިއްޔާ އަބަދުވެސް ހައްދުފަހަނަ އެޅުމާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅުވާނެ: ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފް
 
ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީއަކީ ދީނީ ގޮތުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް: ސަލަފް
 
އެއްވެސް ހަނގުރާމައަކާއި ސަލަފް ޖަމިއްޔަތާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެ ޖަމާއަތުން ނަސޭހަތްދީ ކައުންސެލިންގ ދީފައިވޭ

ސަލަފް ޖަމިއްޔާއަކީ އަބަދުވެސް ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމާއި، ހަރުކަށި ވިސްނުމާ ދެކޮޅު ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ސަލަފް ޖަމިއްޔާއާއި ގުޅުވައި އެކަމުގައި ސަލަފް ޖަމިއްޔާ "ފްރޭމް" ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށްބުނެ، އެކަމުގެ ހަޤީޤަތް ހާމަ ކޮށްދިނުމަށް ހުކުރު ދުވަހު އެ ޖަމިއްޔާއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަލަފް ޖަމިއްޔާގެ ނައިބް ރައީސް ޝެއިޙް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވީ، ހައްދުފަހަނަ އެޅުމާއި، ހަރުކަށި ވިސްނުމަކީ ސަލަފް އިން ޤަބޫލުކުރާކަމެއް ނޫން ކަަމަށެވެ. އަދި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ ޖަމާއަތުން ނަސޭހަތްދީ ކައުންސެލިންގ ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ އެއްވެސް ހަނގުރާމައަކާ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފްއާއި ގުޅުން ނެތް ތާނގައި، އަދި އެފަދަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ އެއްވެސް ފަރާތަކީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފާއި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގުޅޭ ފަރާތެއް ނޫން، އަދި ސަލަފުން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބާރުނާޅާނެ.
ސަލަފް ޖަމިއްޔާގެ ނައިބް ރައީސް ޝެއިޙް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ
ސަލަފް ޖަމިއްޔާގެ ނައިބް ރައީސް ޝެއިޙް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ޝެއިޙް ހަސަން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ އެއްވެސް ހަނގުރާމައަކާއި ސަލަފް ޖަމިއްޔަތާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ ފިކުރުތަކަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމަކީ ދީނީ ގޮތުން ފިތުނަ އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްގެ އަމަލުތަކެއް ކަމަށާއި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ (އެންސީޓީސީ) އާއި، ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށްވެސް އެކަން އޮޅިފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ސަލަފް ޖަމިއްޔަތާއި ގުޅުވައި އެ ޖަމިއްޔާ ބަދުނާމު ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަލަފް ޖަމިއްޔާގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝެއިޙް އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ނެރިފައިވާ ރިޕޯރޓުގައި ސީދާ އެ ޖަމިއްޔާއާއި ގުޅުން އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރިޕޯރޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ޑރ.އަފްރާޝީމްއަށް އިލްމީ ގޮތުން ދީފައިވާ ރައްދެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، އެއަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ އަދި ހަރުކަށި ރައްދުތައް އެހެން ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޕޯރޓަށް ބަލާލާއިރުގައި އަސްލު ހަޤީޤަތުގައި މަރު ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯރޓުގައިވެސް ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފާއި ޑރ އަަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ސީދާ ގުޅުވާފައެއް ނެތް، ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯރޓުގައި ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީއަށް އިލްމީ ގޮތުން ރައްދު ދެއްވާފައި އޮރް ރައްދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގެ ވާހަކަ ހިމަނާފައި މި އޮތީ، މީހެއްގެ ހުންނަ އިލްމީ މައްސަލައަކަށް ރައްދު ދިނުމަކީ އެއީ ފަހަރެއްގައިވެސް ބޭފުޅެއްގެ މަރާއި ގުޅުވުމުގެ އެއްވެސް މާނައެއް އޮތް ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން، އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރާނަމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ ހަމަ ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީއަށް ރައްދު ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ދީނީ ގޮތުންނެއް ނޫން ރައްދު ދީފައިހުރީ، އެއަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ މާ ހަރު ޒުވާބުތައް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައި އެބަހުރި.
ސަލަފް ޖަމިއްޔާގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝެއިޙް އަޙްމަދު ސަލީމް
ސަލަފް ޖަމިއްޔާގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝެއިޙް އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އޭގެ އިތުރުން، ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީއަކީ ދީނީ ގޮތުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް ސީދާ ހަމަލާއެއްދީ އަވަހާރަ ކޮށްލުމަކީ ހުރިހާ އިލްމުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއް ގޮތުގައިވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ޝެއިޙް އަބްދުﷲ ބިން މުހައްމަދު އިބްރާހިމް

އޭގެއިތުރުން، މިހާރު ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުން ޖަމިއްޔާއާއި ދޭތެރޭގައި ކަންކަންވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޖަމިއްޔާ އުވާލައިފި ނަމަ އަމަލު ކުރާނެ ވަކި ގޮތެއް އަދި ވިސްނާފައި ނުވާކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަަރު ކޮމިޝަނުން ނެރުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ސަބް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާލުމަށް ފަހު ވަނީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ސަބް ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ސަލަފު ޖަމިއްޔާއަކީ ޓެރަރިޒަމްއަށް ވާގިދޭ ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
20%
0%
80%
0%
0%
ކޮމެންޓް
23 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 19:16
ކަށިމަތިބަލާލީމަވެސް
ކަށިމަތިބަލާލީމަވެސް ތިކަންއެނގޭ
22 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:15
ައަޅުގަނޑު
ރައީސަކު ހަލާލެއް ހަރާމެއް ބަލާކައް ނުޖެހޭނޭ ބުނެ ގަދަބަސް ބުނި 5 އަހަރު ނިމިދިޔައިރު، އަދި އޭކަން ގެ ޝޯ ބޭއްވި ދުވަސްވެސް ނިމިދިޔައިރު ސަލަފުގެ އެއްވެސް އަޑެއް ނުއިވުނީ ކީއްވެތޯ. ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ދުނިޔޭގެ ފައިދާ އާއި ލާބަޔައް މަސަކަތް ކުރައްވާ އިލމުވެރި ބޭފުޅުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ތުހުމަތު ކުރަން.