އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ސްޓެލްކޯ

މާލޭ ސަރަހައްދު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވުމުން ކަރަންޓު މައްސަލަތައް ހައްލުވާނެ: ސްޓެލްކޯ

  • ކެޕޭސިޓީ ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ކަަން ފާހަގަކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 22:54 | 3,125

ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސައިފް - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލެ، ހުޅުލެ އަދި މާލޭގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވުމުން ކަރަންޓަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ހައްލު ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސައިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެއް ވިއުގައިން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުން ދާއިރު ކެޕޭސިޓީ ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ކަން ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއް ވިއުގައިން ގުޅާލުމަށްފަހު ވާނެގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެޕޭސިޓީ ވަރަށް ބޮޑު ތަން ކުރިއަރައިގެން ދާނެ. މާލެއަށް ކަރަންޓު މަދުވެގެންދާ ވަގުތު ކަރަންޓު ދާ ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. ހަމައެގޮތުން ހުޅުމާލެއިން ކަމެއް ދިމާވެ، މަދުވެގެންދާއިރު، މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

~ ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސައިފް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މާލެއަކީ ވަރަށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސައިފް ވިދާޅުވީ މިހާރު އިންޖީނު ހުރި ތަނުގައި އިތުރަށް އިންޖީނު ބަހައްޓާނޭ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މާލޭގައި ކަރަންޓު ގޮއްސިއްޔާ އަނބުރާ ކަރަންޓު ފޯރިކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ނަގާ. މާލެއަކީ ވަރަށް ކާރުބާރު ބޮޑު ތަނެއް، ވަރަށް ތޮއްޖެހި ފައި އޮތް ތަނެއް. މިވާގޮތަކީ ކަރަންޓު ގޮސްސިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަހުރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 100 އާއި ގާތްކުރާ ސަބްސްޓޭޝަންސް ތައް. އަޅުގަނޑުމެމްނަށް އިންޖީނުގެއިން ކަރަންޓު ހިންގުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓު މިދެވެނީ އެ ސަބްސްޓޭޝަންސް ތަކަށް މީހުން ފޮނުވައިގެން އެތާގައި ހުންނަ ސްވިޗު އޮން ކޮށްގެން. އެކަމު އޮޓޮމޭޝަން އައުމަށްފަހު މިވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އިންޖީނުގޭގައި ތިބޭ ސްވިޗަކުން އެއްކަލަ ސަބްސްޓޭޝަންތައް ޖައްސާލެވޭނެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓު ކެނޑިގެން އަނބުރާ ކަރަންޓު ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަވެގެންދާނެ.

~ ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސައިފް

ސްޓެލްކޯއިން އެންމެ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސްކާޑާ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ވަރަސް އަވަހަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.