ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 00:46
އަހުމަދު އީސާ (މޯ) ޓީސީގެ މެނޭޖަރު
އަހުމަދު އީސާ (މޯ) ޓީސީގެ މެނޭޖަރު
ރައީސް އޮފީސް
ގަލޮޅު ދަނޑު އެކޮމޮޑޭޝަން
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ: އަހުމަދު އީސަ
 
އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދެކެން ބޭނުން: މޯ
 
އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގައި 50 އަށްވުރެ ކުޅުންތެރިން ދިރިއުޅޭ

ގަލޮޅު ދަނޑުގެ އެކޮމެޑޭޝަން ބްލޮކް ފެންވަރު ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ތަރައްގީކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު އީސާ (މޯ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝްނަލް ކަޕްގައި ޓީސީ ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މޯ ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އަދި ރާއްޖެ ތެރޭ ރަށްރަށުން އަންނަ ކުދިން ގަލޮޅު ދަނޑުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ އެކޮމެޑޭޝަން ބްލޮކް މިހާރުގެ ފެންވަރަށްވުރެ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މީގެކުރިން އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަންވެސް އަދާކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު އީސާ ވިދާޅުވީ، އެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ގެންނަން އެދެނީ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމު އާދަމްގެ އަރިހުން ކަމަށާއި، މީގެކުރިންވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސީޒަން ނިމޭ ހިސާބުގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް މަރާމާތުކުރަން އެދޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކްލަބްތަކުގެ އެދުމާއެކު ޔޫތް މިނިސްޓްރީއަށް މަރާމާތު ކުރުމަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް ދޫކުރަން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ކްލަބްތަކާ ޔޫތް މިނިސްޓްރީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެތަން މަރާމާތުކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މަރާމާތުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގައި 50 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ދިރިއުޅެއެވެ. އެގޮތުން އެ ކުޅުންތެރިންގެ އާދޭހަކީވެސް އެތަން ވީހާވެސް އަވަހަށް މަރާމާތުކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް