ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް

ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ދީބާޖާ އަށް 58 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

  • މި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރީ ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި
  • ދައުލަތުން ބޭނުންވީ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން
  • އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށައެޅީ 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް

ކ. މާލެ | 19 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 15:53 | 10,293

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ވ) އާއި އެ އަޑުހުމަށް ވަތް ބައެއް މީހުން ކޯޓު ބޭރުގައި - ޙުސައިން ޙަސަން

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 58 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހަށް ފުރުޞަތުދީފި އެެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަން ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ހުކުމް ތަންފީޒު މަރުހަލާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައެވެ.

އެއްބަސްވުމަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ދީބާޖާ އަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 348.10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުއެވެ. މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން އެދިފައިވަނީ ދީބާޖާ އަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި ދެއްކުމަށެވެ. އެއީ 116 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ޗެއަރމަން އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކުންފުނީގެ ދަރަނި އެތައް ތަނަކުން ބޮޑުވެ، އެކި ގޮތްގޮތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ޝެއަރ ހޯލްޑަރުންވެސް ގުޅަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 116 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 58 މިލިއަން ރުފިޔާ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެކުންފުންޏަށް ދެއްކުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އެ އަޑުއެހުމުގައި އޭނާ އެދިލެއްވިއެވެ.

ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ދޭން ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް ހިންގާ އެ ޝަރީޢަތުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލު ކުރެއްވި ޤާނޫނީ ވަކީލު އެދިލެއްވީ، އެ މުއްދަތަކީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފަސޭހަ މުއްދަތަކަށް ނުވާތީވެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ދީބާޖާގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި އެ ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން އިބްރާހިމް ރަޝީދު އެއްބަސްވީ ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށެވެ. ދައުލަތުން ބޭނުންވީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ހުށައެޅުން ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ދީބާޖާގެ ޗެއަރމާން ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުލަތަށް އެދެން އިތުރު ފުރުސަތު ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ދީބާޖާ މައްސަލައިގައި ނިމުމެއް ނެތް. މައްސަލަ ދަނީ އޮޔާދާ އޮޑިއެއްހެން

~ އިބްރާހިމް ރަޝީދު~ ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓު ޗެއާމަން~

އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ ނިންމެވީ، ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލަތަކުގައި ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނުވާއިރު، ކޯޓުން ހުށައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށެވެ. އެ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުން ނިންމާލައްވަމުން ގާޒީ ވަނީ ދައުލަތުން ދިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދީބާޖާ އަށް 58 މިލިއަން ދެއްކުމަށް ދައުލަތަށް ފުރުޞަތުދީ، ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

ދީބާޖާއަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ދޭން ޖެހުނީ ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރައީސް ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި ބާޠިލު ކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައެވެ. އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ ނ، ރ، ބ، ޅ. އަތޮޅު ހިމެނޭ ގޮތަށް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އުފެއްދި ދީބާޖާއަކީ ރެޒޮނަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސްވެނިއަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.