އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މަގޭ ރިޕޯޓު

އިދިކޮޅުން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ހޯދި ކުރިއެރުން ހަޖަމް ނުވެގެން

  • ސަރުކާރުން އަންނަނީ ވީ ވައުދުތައް ފުއްދައި ދިނުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
  • އިދިކޮޅުން އަބަދުވެސް އަންނަނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގައި ހިފައިގެން ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 20 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 20:06 | 2,262

ގުޅީފަޅު: ޕޯޓް ބަދަލުކުރުމުން މުޅި މާލޭގެ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ - ގޫގްލް މެޕްސް

ސިޔާސީ މީހުންނަކީ ޒާތެއްގެ ބަޔެކެވެ. އެއިރެއްގައި ވެރިކަމުގައި ތިބޭ ބަޔަކު ކުރާ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ކަންކަންވެސް، އިދިކޮޅުގައި ތިބެއްޖެ ނަމަ ފެންނާނީ މުޅިން ނުރަނގަޅު ކޮށެވެ. މިކަމަށް ސިޔާސީ މީހުންގެ ނަޒަރިއްޔާތޭ ކިޔަމާ ހިނގާށެވެ. އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ، އެއިރެއްގައި އޮތް ސަރުކާރަކީ، ވެރިކަމުގައި ބައިތިއްބަން ހެޔޮ ވާވަރުގެ ބަޔަކު ނޫންކަމަށް ދެއްކުމަށެވެ. ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ ނަމުގައި މުޅިންވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އަވަހަށް ވެރިކަމަށް އާދެވޭނެ މަގެއް ފަހިވޭތޯއެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތެއް ނޫނެވެ. މިއީ ކިތަންމެ ތަހުޒީބަކަސް، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ ހަގީގަތެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަކަށް އަހަރެއް ވެފައިވާ އިރު، މި ސަރުކާރުން އެޅި ވަރުގެ ބިންގަލެއް އަދި މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރި އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެޅިފައި ނެތެވެ. މިހެން މި ދަންނަވަނީ ބަޔަކަށް ސަނާ ކިޔުމުގެ ނިޔަތުގައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ހަމަ ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ހުރިގޮތަށް ބުރަވެ ފާޅުކުރާ ޝުއޫރެކެވެ. ސިޔާސީ ނަޒަރިއްޔާތުން އެއްކިބާވެ، ފަރުދީ ނަޒަރިއްޔާތުން ވިސްނާއިރު ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރައްޔިތުން ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށް ކަމާއި މެދު ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ.

ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް، ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ކޮށްދޭނެ އެތައް ކަމެއްގެ ވައުދާ އެކުގައެވެ. މި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުވެސް އައީ ރައްޔިތު މީހާ ގާތަށް ގޮސް، އެ ރައްޔިތު މީހާ ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ފަހު އެކަންކަން ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ، ވެރިކަމަށް އައުމަށް ފަހު 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކެއް ވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ވައުދުތަކެއް ފުއްދަވައި ދެއްވިއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ފުއްދާ ނިންމައިފިއޭ ބުނޭ ދޮގު ހަދާކަށް ނެތީމެވެ. ކަންކަން ނުވެ އެބަހުއްޓެވެ.

ކަންކަން ނުފެށި އޮތަސް، މިއަދުގެ ސަރުކާރު މަޖިލީހުގެ ޖަވާބުދާރީ ކުރެވެއެވެ. މީޑިއާގައި މައުލޫމާތު ހާމަކުރެއެވެ. ނުރަނގަޅު ކަންކަން ހިނގާނަމަ، އެކަމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް އެކަންކަން ބެލެއެވެ. ހާމަކުރަން ބޭނުންވާ ޝުއޫރެއް އޮތް ނަމަ، އެކަންވެސް ބިރުވެރި ކަމެއް ނެތި ކުރެވެއެވެ. މި ސަރުކާރުގެ ޅަފަތުގައި މިކުރާހާ ކަންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ އުއްމީދު ބޮޑެވެ. އަދި ފުރާވަރަށް އަޅާލީމަ، ކުރާނެ ކަންކަމާއި މެދު އަންދާޒާ ކޮށްލަން ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްލާނަމަވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރު ދުވަހު، ސަރުކާރު ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފައެވެ. އެ މަގުން ކަންކަން ނުހިނގާނަމަ، ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ އެއް ނޫންތޯއެވެ. މިއީ ސަރުކާރެއް ހިންގަން ޖެހޭނެ ގޮތެވެ. ސަރުކާރުން ކަންކަން ކޮށްދޭން ވާނީވެސް، ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކޮން ގޮތަކަށްކަން އަންގައިގެނެއް ނޫންތޯއެވެ؟

އެއްކަލަ ސިޔާސީ ނަޒަރިއްޔާތުން ވިސްނާ އިރު، މިއިން އެއް ކަމެއް ކޮށްދޭ ކަމަކަށްވެސް ނުވެއެވެ. ކުރާ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ނުފެންނަ އިރު، ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަންކަމަށްވެސް ގިނަ ފަހަރު ހަޖޫ ޖެހުން ނޫންކަމެއް ނުކުރެއެވެ. ސްކޫލް ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހެއްކަކަށް ފުދެއެވެ. އިލްމީ ކަރުދާހެއް ކިޔައިފި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، މިކަމަށް ތައުރީފް ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރާނެކަން ޔަގީނެވެ. ހަމަ އެހެން އެތައް ކަމެކެވެ. ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާމުން ދެން ފާހަގަކުރަނީ ނުވެހުރި ހުރިހާ ކަމެކެވެ. ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކުރުމެއް ރައްދު ވަނީ މަދު ފަހަރެކެވެ.

ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. ހާމަކަންވެސް ބޮޑުވާން އެބަޖެހެއެވެ. އަދި ކަންކަން ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާއި، އިރުޝާދު ހޯދުންވެސް މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަން އެބަ ޖެހެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިޖާބަދީ އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދަައިދޭން ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު، މިވަރުގެ ފުރިހަމަ އެއް އަހަރު ހަމަކުރި ސަރުކާރެއް އަދި މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ނުކުރާ ކަމީ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.