ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:16
ވެލާނާގެ
ވެލާނާގެ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އެޗްވަންއެންވަން ވައިރަސް
ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މާބަނޑު މީހުންނަށް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ޗުއްޓީ ދީފި
 
އެޗްވަންއެންވަން ދަނީ ޜާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން

އެޗްވަންއެންވަން ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާތީ އެ ބަލީގެ ރިސްކް ބޮޑު ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ މާބަނޑު މީހުންގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރާ ތަކުގައި އުޅޭ މާބަނޑު އަންހެނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތަށް ނުނިކުންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ، ސަރކިއުލާގައި ބުނެފައި ވަނީ، ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ އިންފްލުއެންޒާ ރޯގާއާ ގުޅިގެން މި ރޯގާގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަށްދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މާބަނޑު އަންހެނުން ހިމެނޭތީ، ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މާބަނޑު އަންހެނުން  ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުން އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން އެކޮމިޝަނުން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ، މާބަނޑުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުން މަސައްކަތަށް ނުނިކުންނަ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައި ގޭގައި ހުރެގެން ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތައް ކުރުމަށާއި އޮފީހަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ވެސް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މާބަނޑު މަސައްކަތު މީހުންނަށް އޮފީހަށް ނުނިކުންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިރު ބައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ވަނީ އެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާ އަށް ނުނިކުންނަ ގޮތް ހަމަޖައްސާދީފަ އެވެ. އެގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އޮޑިޓް އޮފީހުން ވެސް ވަނީ އެފަދަ އިންތިޒާމުތަކެއް މާބަނޑު މީހުންނަށް ހަމަޖައްސާދީފަ އެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް