ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:54
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް
ގޫގުލް
އެޗްވަންއެންވަން
އެޗްވަންއެންވަން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ސަރުކާރުން އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް މަޖިލީހަށް
 
މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް

ހަލުވިކަމާއި އެކު މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ އެޗްވަންއެންވަން ވައިރަސް ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި ޖުމްހޫރި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުއަބުދުﷲ ރިޔާޒު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބާރުމިނެއްގައި ސްވައިން ފްލޫ ފެތެރެމުންދާއިރު މި ރޯގާގެ އަސަރުހުރި މީހަކު ދާދިފަހުން ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ މިހާރު ވެސް މަޔަކާއި ތުއްތު ކުއްޖަކު ސީރިއަސް ހާލަތުގައިވާއިރު މި ރޯގާ ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް އެ ކޮމިޓީގެމެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިސިޓީގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސްވައިން ފްލޫއިން ދިފާއުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށާއި، އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގައި މި ބައްޔަށް ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް ނެތްކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމުންކަމުގައިވީ ހިނދު، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސިޔާސީ ފިކުރަށް ވުރެ ޤައުމީ ފިކުރު އިސްކޮށް މި މައްސަލަ ބައްލަވައި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވުމަށް ވެސް ކިބިދޫދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 16 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް