ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 13:07
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އިވެންޓުގައި ރައީސް ޔާމިން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އިވެންޓުގައި ރައީސް ޔާމިން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް
ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯލް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލެއް ގާއިމު ކުރާނަން: ރައީސް ޔާމިން
 
މަގާމެއް ހާސިލު ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް، އެ މަގާމު ދެމެހެއްޓުމަކީ ދަތި ކަމެއް
 
ކުޅުންތެރިން ގިނަ ގޮތްތަކަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަންނަ ޓީމުތަކާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މި ރީޖަންގައި ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ ފުޓްބޯލް ޓްރެއިނިން ސްކޫލް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ޔާމިން މިހެން ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޝައިހް ކަމާލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ހޯދުމާ ގުޅިގެން އެޓީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އެ ސްކޫލް ގާއިމްކުރާތާ ތިން އަހަރު ފަހުން ގައުމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެ ކްލަބެއްގެ ކޮންމެވެސް އިންސައްތައެއްގެ ކުޅުންތެރިން އެ ސްކޫލްގައި ތަމްރީން ހާސިލްކުރާ ބަޔަކަށްވުމުން ކަމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު އެ ސްކޫލް ގާއިމްކުރާތާ ފަސް އަހަރުތެރޭގައި ރާއްޖޭން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހޯދާ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ ތަށި ދިފާއުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެފްއޭއެމް މަޝްވަރާކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ނިންމުމަކަށް ވެފައި މިއޮތީ ސްކޫލް ގާއިމްކުރާތާ ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދާނަމޭ. އޭރުން އެތަށްޓަކީ އަބަދުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނާނެ ތަށްޓަކަށް ހަދަންޖެހޭނެޔޭ،" ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ ކުޅުންތެރިން ގިނަ ގޮތްތަކަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފަ އެވެ. އެގޮތުން ކުޅުންތެރިންގެ އަހުލާގީ މިންގަނޑު އެއްގޮތެއްގައި ހިފަހައްޓުމާއި ކުޅުންތެރިންގެ ހަށިގަނޑުވެސް ކުޅިވަރު ރަނގަޅަށް ކުޅެވޭނެ ގޮތަށް ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމިން ވަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގެ 50 އިންސައްތަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެޓީމަށް ޗެލެންޖެއް ކުރިމަތި ކުރުވާފަ އެވެ.

ޓީސީއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ އެޓީމުން ހޯދިފަދަ މަގާމެއް ހާސިލު ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ މަގާމު ދެމެހެއްޓުމަކީ ދަތި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޓީސީން ވަނީ މި ހަފްލާގައި ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުން އެ ކްލަބަށް ލިބުނު ރަން މެޑައްޔެއް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް