ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބަޖެޓް 2020

ބަޖެޓު ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

  • ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވި
  • ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާނީ ބަޖެޓުން ނޫންކަމަށް

ކ. މާލެ | 12 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 22:04 | 3,264

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ރަށްރަށަށް ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކުން އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އެގޮތަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ކަންތައް ހިނގާގޮތުގެ މަތިން މިފަހަރުގެ ބަޖެޓްވެސް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެމެމްބަރު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގެންނަވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާލުވިއެވެ.

މިއަހަރު ކަންތައްތައް ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރު ދާއިރާއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެން ބަޖެޓްގައި ހުރި އަދަދުތަކަކުން މާބޮޑު ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނާނެކަން އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މީދޫ އަށް އަދި މަޑުއްވަރީގެ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މީދޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ އެއީ ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ހަމައިން ފެށިގެން ހާއްސަގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ހަމައިން ފެށިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވެމުންދިޔަ ވާހަކަ އެއް. މި ސަރުކާރުން އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އެތަނުގައި ބިންގާ އެޅުމާ ހިސާބަށް މަސައްކަތް ގެންދެވި.

~ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިއީ ހަމައެކަނި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް އެނގިވަޑައިގެން ކުރައްވާ ކަމެއް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާކަމަށާއި ކޮންމެސް ސިފައެއްގައި ނަމަވެސް މިކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ މިގޮތަށްކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެއިތުރުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މީދޫގައި ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ އިމާރާތުގެ ކަޑަ ޖެހުމާއި ހިސާބަށް ދިޔަކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ނިމުމުން އެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެކަމާގުޅޭގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރުމުން އެތަނަށް ބޭނުންވާ ބީއޯކިޔު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރުގެ ބަޖެޓް އާއިރު މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒާއި މަޑުއްވަރީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އާއިމާރާތް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް ބަދަލު އައުންކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް އެގޮތަށް ބަދަލު އައުމަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައިވެސް ހިނގާ ކަމެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ސިޔާސަތު ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް މުއާމަލާތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަރީފްގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމް ވިދާޅުވީ މިބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއްކަމަށެވެ. ސަރުކާރު އައީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރަންކަމަށާއި ސަރުކާރުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް އެހީތެރިވަމުން ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ވަކި މީހަކު ވަކި ޕާޓީއެއްގައި ހުރުމުންވާ ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާނީ ބަޖެޓުން ނޫންކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން ނުފޫޒު ނުފޯރުވަންވީ ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތެއްވާން އެދޭނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ނުފޫޒު ނުފޯރުވަންވީ ސަބަބެއް ނެތް. އެނިޒާމު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ. އެނިޒާމު އަޅުގަނޑުމެން ހަރުދަނާކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބާރު ދޭން އެބަޖެހޭ. މިއީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން. އެބޭފުޅުން ބޭނުންނުވާ ކަމެއް އެއީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ބާރުންވެސް ކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކަށް ހޯދައި ދެވިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ މި ރާއްޖެ ބޮޑުތަނުން ބަދަލުވެގެންދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

~ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމް

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ބަދަލުކުރަން ބަޔަކު ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިބަޖެޓުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލު ވަމުންދާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.