ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާހެއް

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު 5 އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

  • މިހާރު ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަނީ ތިން އަހަރުގެ ދައުރެއް ކަމަށް
  • ފަސް އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް
  • މަޖިލީހުން އެބިލް ފާސްވާނީ މަޖިލީހުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ކ. މާލެ | 11 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޯމަ 17:11 | 10,099

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު، އަދި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު- - މަޖިލިސް

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖީހުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިހާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލްތަކުގެ މިހާރުގެ ދައުރަކީ ތިން އަހަރު ދުވަހެވެ. ތިން އަހަރުގެ ދައުރަކީ ކައުންސިލްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ގާބިލް މީހުން ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތި ލުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށްދެކި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އެބަދަލު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް ކޮމެޓީން ނިންމައި، މަޖިލީހުގައި އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، މިއީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު އިތުރުކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެސް ކޮމިޓިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން އިސްލާހަކަށް ވާތީ، އެބިލް ދިރާސާކޮށްފައިވަނީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން ހޮއްވެވި، 11 މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީއަކުން ނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި އެބިލްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ނައިބު ރައީސުންނަކީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން އިންތިހާބުކުރެވޭ ބައެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުނު އިސްލާހެކެވެ.

މުޅި މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީން އެގޮތަށް ފާސްވިނަމަވެސް އެބިލް މަޖިލީހުން ފާސްވެ، ގާނޫނުއަސާސީއަށް އެބަދަލު ގެނެވޭނީ، މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބިލް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމުން ނެވެ.

އެބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރެއްވުމުން، އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ކޮންމެ ކައުންސިލެއްވެސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެވޭ މިބަދަލާއެކު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އިންތިހާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ދައުރު ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު އެއްގޮތް ކުރެވިގެންދާނެ އެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް ގާނޫނުއަސަސީއަށް ބަދަލު ގެންނައިރު، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވަނީ މަޖިލީހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެބިލްގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީން ދަނީ ކުރަމުން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.