ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޕީޕީއެމް- މަގުމަތީ ހަރަކާތް

މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ، މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

  • ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ސިޔާސީ ދަޢުވާއެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 11 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޯމަ 14:40 | 10,312

މީގެކުރިން ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމަކީ ހަމައެއް ލަމައެއްނެތް ވެރިކަމެއް ކަމަށްބުނެ، މިސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން މަގުމަށްޗަށް ނިކުންނަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުމުގައި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ހިންގަވަނީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ކަމަށާއި އެދަޢުވާއާ ދެކޮޅަށް، ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ދޮރުމަތީ މުޒާހަރާ ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ ކަމަށެވެ.

ޢަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަކީ ފުލުހުން ހިންގި ތަހުޤީޤުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޢަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ހިންގި ތަހުޤީޤާއި ކޯޓުގައި އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއާ ދިމާ ނުވާކަމަށާއި، ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ގއ. ބޮޑުމުއްލާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ގއ.ބޮޑުމުއްލާ އާ ގުޅުންހުރި ދަޢުވާއެއް ކަމަށްވެސް ޢަބްދުރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޢަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ހިންގަނީ ސިޔާސީ ޝަރީއަތެއް ކަމަށާއި އެކަން އެންމެބޮޑަށް ކަށަވަރުވާ އެއްސަބަބަކީ އެދަޢުވާގެ ޙުކުމް ކުރަން ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް، އެމައްސަލަ ބައްލަވާ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަޙްމަދު ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކުރުން ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް ސަރުކާރު ހިންގަން ލިބޭއިރަށް، ކޯޓުތަކަށް އަތް ބާނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެކުރިން ވެސް އެމްޑީޕީން މަގުމަތީ ކޯޓެއް ވެސް ހެދި ކަމަށާއި، އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގައި ތަޅު އެޅުވި ކަމަށެވެ. އަނެއްކާ ވެރިކަމަށް އައިސް ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ، ޖޭއެސްސީއަކީ އެމްޑީޕީގެ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޢަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ސިޔާސީ ދަޢުވާއެއް ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވާއިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި، އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްއޯއެފް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ މެދުވެރިކޮށް، ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާތީ، މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ.

އެފައިސާ ރައީސް ޔާމީނުގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ ކޮންގޮތަކަށް ހޯދި ކޮން ފައިސާއެއްކަން ރައީސް ޔަމީނަށް ވިދާޅުވެ ނުދެވުނުއިރު، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ އެއީ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިންނަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، އެފައިސާގެ މުޢާމަލާތުގައި ބައިވެރިވި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، އެފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ، ސީދާ ރައީސް ޔާމީން އަމިއްލަފުޅު ބޭނުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވުމުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަސްވަރަކީ އެއްވެސް ކެމްޕެއިނެއް އޮތް ދުވަސްވަރެއް ނޫންކަމަށް ވެސް އަދީބު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރަކީ މިހާތަނަށް ދައުލަތުން ހިންގި އެންމެބޮޑު ޚިޔާނާތް ހިންގި ސަރުކާރު ކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންގެ މައްޗަށް ގިނަ ޝަރީޢަތްތަކެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާއިރު، އެފަދަ ބައެއް ސުލޫކީ މައްސަަލަތަކުގައި ލިބިފައިވާ ހެކިތަކާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲދީދީ ވަނީ މަޤާމުން ވަކިވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އަދިވެސް ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ސުލޫކީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ޖޭއެސްސީން ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.