ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 23:57
އައިސީސީގެ ޗެއާމަން ޝަޝާންކް މަނޯހަރް
އައިސީސީގެ ޗެއާމަން ޝަޝާންކް މަނޯހަރް
ގޫގުލް
އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ޗެއާމަން ކުއްލިގޮތަކަށް އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި
 
ޝަޝާންކް އަކީ އައިސީސީގެ ޗެއާމަންކަން ކުރި ފުރަތަމަ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓް
 
އިސްތިޢުފާ ދެއްވި ސަބަބު ޝަޝާންކް ހާމައެއް ނުކުރައްވާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލްގެ ޗެއާމަން، ޝަޝާންކް މަނޯހަރް ކުއްލި ގޮތަކަށް އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޝަޝާންކް އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ ދެ އަހަރުގެ ދައުރަކަށް އޭނާ އެ މަޤާމާއި ހަވާލުވިތާ 8 މަސް ހަމަވިތަނާހެންނެވެ. އިސްތިޢުފާ ދެއްވައި، އައިސީސީގެ ސީއީއޯ، ޑޭވް ރިޗަރޑްސަންއަށް ޝަޝާންކް ކުރެއްވި އީމެއިލްގައިވެސް އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް ހާމަ ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުރު މުއްދަތަކަށްފަހު އައިސީސީގެ ޗެއާމަންކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ސަބަބެއް އޭނާ ހާމަ ނުކުރެއްވި ނަމަވެސް، އައިސީސީގެ ކުރިއަށް އޮތް ބޯޑް މީޓިންގއަށް ޝަޝާންކް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މާލީ އަދި އިދާރީ ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް، ބޯޑް އޮފް ކޮންޓްރޯލް ފޯ ކްރިކެޓް އިން އިންޑިއާ (ބީސީސީއައި) އިން ފުދޭވަރެއްގެ ތާއީދު ހޯދާފައި ވުމަކީ އޭނާގެ އިސްތިޢުފާގެ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރު އެނަލިސްޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިފަދަ ބަދަލުތަކެއް ފާސްކުރުމަށް ބޯޑުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ ތާޢިދު ބޭނުންވާއިރު، ބީސީސީއައި އިން ވަނީ ޝަޝާންކްގެ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް، ބަންގްލަދޭޝް، ސްރީލަންކާ އަދި ޒިމްބާބުވޭގެ ތާޢީދު ހޯދާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަޝާންކްގެ އިސްތިޢުފާ އަކީ، މި ހުށަހެޅުމުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަށް ބަލައި އެޅުއްވި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ޝަޝާންކްގެ އިސްތިޢުފާގައި ބުނެފައިވަނީ، ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރު، އަމިއްލަ ފުރަތަމަ ކެނޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ސާފު އަގުލަބިއްޔަތާއެކު، އޭނާ އައިސީސީގެ ޗެއާމަންގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވި ކަމަށާއި މަޤާމާ ހަވާލުވި ހިސާބުން ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކު އައިސީސީއާއި އެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިވަގުތު އަމިއްލަ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުން، އެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނެތް ކަމަށާ، އެހެން ކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެނީ ކަމަށް ޑޭވް އަށް ޝަޝާންކް ފޮނުވި މެއިލްގައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބީސީސީއައިއަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ދިމާވި އިރު އެ ބޯޑުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމަށްފަހު އައިސީސީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތް ޝާޝާންކްއަށް ބީސީސީއައި އިން ވަނީ އެކި ފަހަރުމަތިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް