ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް

ނޫފޫޒު ފޯރުވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ހާމަ ކުރެއްވުމަށް ހައިލަމަށް ގޮވާލައްވައިފި

  • އެ މައްސަލަ ހުށަހުޅުއްވުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި
  • ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 5ގައި

ކ. މާލެ | 8 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 18:45 | 4,830

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާރަސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނަގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމަށް ނުފޫޒް ފޯރުވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައްދުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އުޅޭ ވައިބަރ ގްރޫޕެއްގައި ޝެއަރކުރެއްވި ކުރެހުމެއްގެ ފޮޓޯއަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޭނާ ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް އިއްވާނެ ކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން އެދުނު ކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އެކި އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެކި ފަރާތްތަކަކުން ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ގާތް މީހުން މެދުވެރިކޮށް އޭނާ އަށް ނޫފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މެސެޖުކޮށްގެންނާއި ގުޅައިގެންވެސް އެކި މީހުން މެދުވެރިކޮށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރާނެ ކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. އަދި ކަށަވަރުކަން ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން އަލްހާން ފަހުމީއާއި ދެމެދު ހިނގާދިޔަ ފައިސާގެ ޓްރާންސެކްޝަންގެ މައްސަލަ ފޮލިހުގައި އޮތް ކަމަށާއި ހުކުމްގެ ކަށަވަރުކަން ނުލިބޭނަމަ އެ މައްސަލަ ބެލޭނެ ކަމަށާއި ސަސްޕެންޑުކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދިން ކަމަށްވެސް ވެއެވެ.

އޭގެއިތުރުން ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާކަން މިވަގުތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި އިސް ގާޒީ އަލީ ރަޝީދަށްވެސް އެނގިލައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަލްހާން ފަހުމީ އާއިއެކު ކުރެވުނު ޓްރާންސެކްޝަންއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މަގާމެއްގައިހުރި ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓު ބަލައިފިނަމަ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ އެކައުންޓްގައި ވެސް ގާތް މީހުން އެކި ކަންކަމުގައި ބަދަލުކޮށްފައި ހުންނަ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި ފަރާތެއް ޖަލަށްލާނެކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ނުލިބިގެން ފަނޑިޔާރަކު ފަހާދުވާންވީ ޖޭއެސްސީގެ ހުރުމަތުންކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ނަމަވެސް ބާކީ އޮންނާނެ ގޮތަކަށް ވިސްނާފަ ނޫންތޯ ގާޒީ ހައިލަމް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

ގާޒީ ހައިލަމް ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވަނީ އަލްހާން އަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި އަދި އެއްވެސް ކަމެއްގައިވެސް އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދާ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަލްހާން އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށްވުމުގެ މާކުރިން ވެސް ގާޒީ ހައިލަމްގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. އަލްހާންގެ މަސްލަހަތެއް އޮތް އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޭނާއަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށާއި އަދި ބަލާފައިވެސް ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

19 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހު ހިނގައިދިޔަ ފައިސާގެ ޓްރާންސެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް އޭގެ މައުލޫމާތު ތަފްސީލުކޮށްދެއްވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގައި އެއްވެސް ޖިނާއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިމެނޭތީ އޭރު އެ މައްސަލަ ނުބަލަން ފުލުހުން ނިންމި ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ޤާޟީ ހައިލަމް ގެ ބަޔާނާއި ގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހު ހަސަން ލަތީފް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައިވަނީ ޤާޟީ ހައިލަމް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އިލްޒާމް ނާޅުއްވާ، ނުފޫޒް ފޯރުވިކަމަށް ވިދާޅުވަންޏާ އެކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ހާމަ ކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަސަން ލަތީފް ގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ހުކުމް ކުރާ ޝަރީއަތް ބޭއްވުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަން ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރުފުޅުގައި ޗޭނުޖަހާފައިވާ ފޮޓޮއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވައިބަރ ގުރޫޕަށް ލީ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެކަން ހިނަގިތާ ދެދުވަސް ފަހުން ހައިލަމް ވަނީ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ހައިލަމް މަޢާފަށް އެދި ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނުގައި ހައިލަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ފޮޓޯ އެ ގްރޫޕަށް ލާފައިވަނީ އެ ފޮޓޯގައި ހ. ހާޖަރާގޭ ޢަބްދުﷲ ލުޠުފީ ހުރިކަން އެނގުމުން ދެން އެ ފޮޓޯގައި ތިބީ ކޮން ބައެއްކަން ބެލުމަކާއި ނުލާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފޮޓޯގައި އެފަދަ ކުރެހުމެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް ވިސްނާލެވިފައިނުވާކަމަށް ހައިލަމްގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، އެކަމަށްޓަކައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދޭކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އަދި އެފޮޓޯ ޝެއަރ ކުރި ވައިބަރ ގްރޫޕަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރައިވެޓް ގްރޫޕެއް ނަމަވެސް އެ ފޮޓޯ ޝެއަރ ކޮށްފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްބުނެ ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތައް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން އޭނާ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ނުފޫޒުފޯރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލައިގައި ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލަކީ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައަށާއި ފަނޑިޔާރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އޭނާ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މަޤާމުގެ ހައިޞިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.