އާދީއްތަ 06 ޑިސެންބަރު 2020
10 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
ވާލްޑް ބޭންކް

ތަރައްޤީގައި އިސްކަންދޭ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާލްޑް ބޭންކްގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

 • ވާލްޑް ބޭންކް އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަފުދެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ ތިން ދުވަހަށް
 • ވާލްޑް ބޭންކާއެކު އޮތް 40 އަހަރުވެފައިވާ ތަރައްގީގެ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވި

ކ. މާލެ | 8 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 18:05 | 3,287

ވާލްޑް ބޭންކް އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަފުދެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ވާލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކުގައި ހޯދިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ނަތީޖާތައް ކައިރިން ތަޖުރިބާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވާލްޑް ބޭންކް އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަފުދެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖެ އިން ތަރައްޤީގެ މަގުގައި އިސްކަންދޭ ކަންތައްތަކާއި ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ކަމާ ބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރައްވައި، ވާލްޑް ބޭންކްގެ ސިޔާސަތު އެ ކަންކަމާ ގުޅުވާލެވިގެންދާނެކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ:

 • މިރްޒާ ހަސަން (އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހޯސްޓް)
 • ކުލާޔާ ޓަންޓިޓެމިޓް (އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު)
 • އަޕާނާ ސުބްރަމާނީ (އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު)
 • ހޯރްހޭ ޗާވޭޒް ޕްރޭސާ (އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު)
 • ހާވީ ޑި ވިލެރޯޝޭ (އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު)
 • ހަޔާ ހާޑޭ (އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު)
 • ޕެޓްރީޒިއޯ ޕަގާނޯ (އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު)
 • ޑީޖޭ ނޯޑްކިސްޓް (އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު)
 • ޖޯން-ކްލޯޑް ޗަތުއާންގް (އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު)
 • ޖެރާޑް އެންޓިއޯޗް (އޮލްޓަނޭޓް އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު)
 • ނަތާލީ ފްރެންކެން (އޮލްޓަނޭޓް އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު)
 • ޖީހާން އަބްދުލް ޣައްފާރް (ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ އިސް މުޝީރު)

މި ޒިޔާރަތުގައި، ވާލްޑް ބޭންކް އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުން ވަނީ، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި މިނިސްޓަރު އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް ޢިބްރާޙިމް ޢަމީރް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިސްބޭފުޅުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމަންޓްގެ އިސްބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޢަބްދުﷲ ސާދިޤް އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ އައްޑޫގެ ކައުންސިލް އާއި ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްގެ މަންދޫބުންނާ އެކު ވެސް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާއާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ތަރައްޤީގެ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެއްވި އެވެ. މިނިސްޓަރު އޮފް ފިނޭންސްއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މާލީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އަދި ދަތިތަކުގެ އިތުރަށް، ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ވާލްޑް ބޭންކުން އެހީތެރިވެދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި އެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިސްބޭފުޅުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

މި ވަފުދުން ވަނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން އެންމެ ދެކުނުގެ އަތޮޅު ކަމަށްވާ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. އައްޑޫގައި، އެހީދޭ އެކި ފަރާތްތަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ކަމަށްވާކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްމެދުވެރިކޮށް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ އަށް ލިބޭ އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި ޑީއެފްޓީ (އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރު) އާ ގުޅިގެން، ވާލްޑް ބޭންކުންނެވެ. ހުޅުމާލޭގައި، މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ވާލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއެއްބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

ވާލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް ދިވެހިރާއްޖޭގައި:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ކުރިއަށް ދަނީ،އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީ (އައިޑީއޭ)ގެ 1 ގެރެންޓީ އާއި 6 އިންވެސްޓްމަންޓް މަޝްރޫއު އެވެ. މި މަޝްރޫއުތައް އަމާޒުކުރެވިފައި ވަނީ، މަސްވެރިކަމާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރަށް، ފަތުރުވެރިކަމާއި އައިޓީ ދާއިރާ އަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށެވެ. މި ކަންކަމަށް، ޖުމްލަ 104 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، މުޅި މާލީ ނިޒާމް އިޞްލާހުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން،ކެޓެސްޓްރޮފީ-ޑިފާޑް ޑްރޯޑައުން އޮޕްޝަން (ކެޓް ޑީޑީއޯ)ހިމެނޭ ގޮތަށް ޑިޒާސްޓާ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ލޯނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ސަރުކާރުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައިޕެންޑެމިކް އިމަޖެންސީ ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީ (ޕީއީއެފް)އެއް ވެސް ހަމަޖައްސައިދީފައިވެއެވެ. މި ޕީއީއެފް މެދުވެރިކޮށް، ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ފެތުރުމުގެ ބިރު އޮންނަ ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އިތުރު ފައިސާ ހަމަޖެހިގެންދާނެ އެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ)އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ވާލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕްގެ ގޮފި ކަމަށްވާ އައިއެފްސީ އިން ރާއްޖޭގައި އެއް މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދެ އެވެ. އެއީ، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) ގެ ޙިއްޞާ (18 ޕަސެންޓް ޙިއްޞާ) ގަތުމަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ، މިހާރު 2.5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި އިންވެސްޓްމަންޓެކެވެ. އޭޑީބީ އަދި އިންޑިއާގެ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެޗްޑީއެފްސީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ލިމިޓެޑްއާ ގުޅިގެން، އައިއެފްސީން ވަނީ ފައިސާ އާއި ލޯނު އެހީގެ ޕެކޭޖެއް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. މި ޕެކޭޖުގެ އެހީގައި، ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އެޗްޑީއެފްސީ ވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އައިއެފްސީ އާއި އޭޑީބީ އިން 4.5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާއިރު، އެޗްޑީއެފްސީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ލިމިޓެޑް އިން 3.75 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. މި މަޝްރޫއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި އައިއެފްސީ އާއި އޭޑީބީ އިން ވަނީ ކޮންމެ ފަރާތަކުން 7.5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލޯނުގެ ގޮތުގައި ވެސް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ވާލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕްގެ ބޯޑު މެންބަރުންނަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުޚާތަބުކުރެވެނީ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ވާލްޑް ބޭންކްގެ ރައީސްގެ އިތުރުން، 25 އެގްޒެކްޓިކް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. އައިބީއާރްޑީ، އައިޑީއޭ، އައިއެފްސީ އަދި މަލްޓިލެޓްރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ގެރެންޓީ އޭޖެންސީ (މީގާ) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަން ނުވަތަ އިންތިޚާބް ކުރަނީ ވާލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕްގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.