އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
މަގޭ ރިޕޯޓް

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނަށް ދޭ އަނިޔާތަކަށް އަރަބި ޤައުމުތަކުން ތާޢީދު!

  • ޗައިނާއިން އީގަރ މުސްލިމުން ކޭމްޕްތަކަށް ލަނީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފިކުރު ނައްތާލަން ކަމަށް ބުނެ
  • ހުޅަނގުގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވަނީ ޗައިނާގެ މި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 2 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 11:43 | 10,612

ޗައިނާއިން ހިންގާ ކޭމްޕެއެއްގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއެއް - ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާގެ އެޤައުމުގެ އުއިގަރ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިފަހުން، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެތައް ޤައުމަކުން ދަނީ އަޑުއުފުލަމުންނެވެ. ޖަލުތަކެއްފަދަ ކޭމްޕްތަކުގައި މުސްލިމުން ބަންދުކޮށްގެން، އެމީހުންގެ ޢަޤީދާ ބަދަލުކޮށް، ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ފިކުރު އެމީހުންގެ ހިތްތަކަށް ވެއްދުމަށް ގަދަކަމުން ޗައިނާއިން ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަކީ އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފު އަމަލުތަކެކެވެ. ޗައިނާއިން އެޤައުމުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ އަމަލުތައް ދުނިޔެއަށް އެނގި ހާމަވަމުންދާއިރުވެސް، އެޤައުމުން މަސައްކަތްކުރަނީ އެކަމަކީ ނުހިނގާ ކަމެއްކަމަށް ދެއްކުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާހެން ހީވުމުން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ އެއް ވާހަކަޔަކީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ފިކުރު ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ވަރުގަދަޔަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ދަނީ ޗައިނާގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކެމްޕޭނެއް ނޫންކަން އެންމެންނަށްވެސް އެނގެއެވެ.

މުސްލިމުންނަށް ޗައިނާއިން ދެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން އެންމެ ފާހަގަވެފައިވާ އެއްކަމަކީ ޗައިނާއާއި ދެކޮޅަށް ބަސްބުނަން މުސްލިމް ޤައުމުތަކުން ނުކުޅެދިފައިވާކަމެވެ. އަނެއްކޮޅުން ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލަމުންދާ އަޑަކީ ހަރު އަޑެކެވެ. މުސްލިމުން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ އަޑެކެވެ.

މިމައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ފެންމަތިވެފައި މިވަނީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ހިންގަމުންދާ އަމަލުތަކުގެ ދިފާޢުގައި އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ތަރޑް ކޮމީޓީގައި އިސްލާމީ ޤައުމުތައް ތެދުވުމުންނެވެ. އެއް ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބިގެން ދިޔަ މިކަމަކީ އަނެއް ބަޔަކަށް މާބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ނޫނެވެ. އަރަބި އިސްލާމީ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގެ ވެރިން ފެނިފައިވަނީ އިސްލާމް ދީން ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ހަދައި، ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރަކަށް އިސްލާމް ދީން ބޭނުންކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އިންސާނީ އަސާސީ ހައްޤުތަކަށް އަރިގަންނަ ގަތުން އެމީހުން ދިފާޢުކުރަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ނަން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެ އެހެން ޤައުމަކުން ހިންގާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރަން ނުކުޅެދޭ ޙާލުގައި މިފަދަ ޤައުމުތަކުން ނިކުންނާނީ އެފަދަ ކަންތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާށެވެ. އެއީ މުސްލިމް އަޚުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާއަކަށް ވިޔަސް ވެހެވެ.

ޗައިނާއިން ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ތަރޑް ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އަލްބޭނިއާ، އޮސްޓްރޭލިއާ، އޮސްޓްރިއާ، ބެލްޖިއަމް، ކެނެޑާ، ޑެންމާކް، އެސްޓޯނިއާ، ފިންލަންޑް، ފްރާންސް، ޖަރމަނީ، އައިސްލެންޑް، އަޔަރލެންޑް، ޖަޕާން، ލެޓްވިއާ، ލިކްޓެންސްޓައިން، ލިތުއޭނިއާ، ލަގްޒަމްބަރގް، ނެދަރލެންޑްސް، ނިއުޒިލެންޑް، ނޯރވޭ، ސްވީޑަން، އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. މިލިސްޓުގައި ބާރުގަދަ އަރަބި އިސްލާމީ އެއްވެސް ޤައުމެއް ނެތްކަން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

އޭގެ ރައްދުގައި ޗައިނާއިން ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ފޮރުވައި، އެޤައުމަކީ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ނަމޫނާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ޗައިނާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ތާޢީދުކުރީ ގިނައިން މުސްލިމު ޤައުމުތަކެވެ. އެއަށް ތާޢިދުކުރި ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުސްލިމް ޤައުމުތަކަކީ އަލްޖީރިއާ، ބަހްރައިން، ބަންގްލަދޭޝް، ބުރްކީނާ ފާސޯ، ކެމަރޫން، ޖިބޫޓީ، މިސްރު، ގެބޯން، އީރާން، އިރާޤް، ކުވައިތު، މޮޒަމްބީކް، ނައިޖީރިއާ، އޮމާން، ޕާކިސްތާން، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ، ސޯމާލިއާ، ސޫދާން، ސީރިއާ، ތަޖިކިސްތާން، ތުރުކުމަނިސްތާން، ޔޫއޭއީ، އުޒްބެކިސްތާން އަދި ފަލަސްތީނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކަކީ އުތުރު ކޮރެއާފަދަ އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ޤައުމުތަކެވެ.

ޗައިނާއިން ތާޢީދުކުރި ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު، އެކި ގޮތްގޮތުން އެޤައުމުން އެހީވާ ޤައުމުތަށް ހިމެނެއެވެ. އަދި މުސްލިމުންނަށް ޗައިނާއިން ދޭ އަނިޔާއަކީ އަނިޔާ ނޫންކަމަށް ދައްކަން އެހެން މުސްލިމު ޤައުމުތަކުން އެހީ ހޯދަން ޗައިނާއިން މަސައްކަތްކުރާކަން އެލިސްޓުން ހާމަވެއެވެ. ޗައިނާއަށް ތާޢީދުކުރި މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބާރުގަދަ ނޫން ހަމައެކަނި ޤައުމަކީ މިކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.

މިއަދު މިފެނިގެންދަނީ މުސްލިމުން ނިކަމެތި ވެގެންދާއިރު އެމީހުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކޮށްލާނެ މުސްލިމް ޤައުމެއް ނެތްތަނުގައި، އެމުސްލިމް އަޚުންނާއި ދެކޮޅަށް އިސްލާމީ ޤައުމުތައް ތެދުވިތަނެވެ. މިދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންވެސް އެވަރުގެ ބަޔަކު ނެތިގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާނެ ދިވެހިން ތިއްބާވެސް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރަން އިމާމުން ފޮނުވާށޭ ބުނެ ސިޓީ ފޮނުވާ އަރަބި ޤައުމުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އަދި މުސްލިމުންނާއި އެއްކޮޅަށް ތެދުވެ، އެމީހުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ގޮވިތަން މިފެނުނީ އެވަރުގެ ލާދީނީ ބަޔަކު ނެތިގެން އަޅުގަނޑުމެން ރަތްމަހަކަށް ނުގޮވާ ވަރަށް އެއްޗެހި ގޮވާ ދޮން ފަރަންޖީންނެވެ. ސަހަރޯއެވެ!

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.