ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އިލެކްޝަންސް

ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކު އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ނޭދެނީސް ވަތްކެއް ނުކުރަން، އަދި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި ދަފްތަރެއްވެސް ނުކުރަން: އިލެކްޝަންސް

  • އަމިއްލައަށް މެމްބަރަކު އެދިގެން ނޫނީ ޕާޓިގެ ދަފްތަރަކުން ވަތްކެއް ނުކުރާނެ
  • ސިޔާސި ޕާޓިތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތައް
  • އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަގުވެއްޓޭ ގޮތައް ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އީސީން އިލްތިމާސްކުރޭ

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 22:40 | 2,370

އިސީގެ މެންބަރު އަކްރަމް ރާއްޖެ ޓީވީ ޕްރޮގުރާމުގައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި ދަފްތަރު ކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު އަމިއްލައަށް އެކަމަށް އެދިގެން ނޫން ޙާލަތެއްގައި ޕާޓިގެ ދަފްތަރުން ވަކި ނުކުރާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނުބެލެހެއްޓޭކަމަށްބުނެ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއިން ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، އަޙްމަދު އަކުރަމް ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުގައިވާގޮތަށް ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގައި ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން ވަކި ކުރަނީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށް އެދުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމަކީ އެ މީހަކު ހުށަހަޅާ ފޯމެއްތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކޮށްފައި ނޫނީ ދަފްތަރުން ވަކި ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަފްތަރުން އުނިކުރާފަހުންވެސް އެކަމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކުރިން އޮތްގޮތަށް ރުޖޫޢަކޮށްދޭނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ތުހުމަތުތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައިވާއިރު އެކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްއިން މެމްބަރުން މަދުވަމުންދާކަމަށްބުނެ އެޕާޓީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމާއި ގުޅިގެން ޕާޓީގެ ތަކުގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތުގެ ތަފްޞީލު ޕީޕީއެމަށް ސާފުކޮށްދީފައިވާނެކަމަށްވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުން ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ މެންބަރުން، ފޭރެމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އަދި މިކަމުގައި އިލެކްޝަންސްކޮމިޝަނުގެ އަތެއްވާފަދަ މޭރުމަކުން ޕީޕީއެމުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު، އަކްރަމް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި އެކޮމިޝަނުގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އެކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ބެލެއްހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.