އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަޖިލިސް 2019

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގަނެ ކޮމެޓީއަށް!

  • ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު
  • ހުށަހެޅުއްވީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއިލް އަހްމަދު
  • ބޭނުމަކީ ގާނޫނުން މަސައްކަތްތެރީންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ވެފައި އޮތުން

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 16:02 | 2,285

މަޖިލިސް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އެންމެ ކުޑަ މިނުން ދެވޭ އުޖޫރަ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ޤަރާރު ބަލައިގަނެ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި ޤަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 62 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. 1 މެމްބަރަކު ވަނީ ޤަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. ޤަރާރު އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

މި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއިލް އަޙްމަދެވެ.

މި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތެރީންނަށް ވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދަކީ އެންމެ ކުޑަ މިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރަ ޔަޤީންވެފައި އޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނުން މަސައްކަތްތެރީންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ވެފައި އޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި މެމްބަރު ވިދާޅުވީ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެ، އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައަކާއި އެކު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ލިބުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އިންސާނުން ގެންގުޅުމަށް އެކަށީގެން ނުވާ ތަންތަނުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅުން ކަމަށެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފު ކުޑަ ކުޑަ އުޖޫރައެއްގައި އެމީހުން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތުގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހިން ޝާމިލުވެއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުތަނުން ފަހިކުރުން ކަމަށެވެ. މެންބަރު ވިދާޅުވީ ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިން ތިބިނަމަ އެ ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ނުގެނެވޭނެ ގޮތަށް ލާޒިމު ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.