އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ

ކޮރަޕްޝަނާއި މަރުތަކުގައި މި ސަރުކާރުގެ ތިބި ފަރާތްތަކުގެ އަތެއް ވާނަމަ ހާމަކުރަންޖެހޭ: އީވާ

  • އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމުގައި ވަކި މީހަކަށް ބަލާނެކަމެއް ނެތް
  • ޔާމީނުގެ ސަރުކާރޭ ކިއުން ހުއްޓާލައި، މި ސަރުކާރުގައި ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ހާމަކުރޭ

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 16:10 | 5,785

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ - މަޖިލިސް

ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގައްޔާއި ކޮރަޕްޝަންތަކުގެ މައްސަލައިގައި މި ސަރުކާރުގައި ތިބި ފަރާތެއްގެ އަތެއް ވާނަަމަ އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ސިއްރު ނުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކަުގައި އެކިގޮތްގޮތުން ޝާމިލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތައް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ގޮވާލާ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުޘް މަރުޙަލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު އީވާ ވިދާޅުވީ، ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިއްބެވި ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި އެއީ ރައީސް ޞާލިޙް އެކުލަވާލައިފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ތަހުޤީގުކުރަމުން ދާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއިން ކުރީ ސަރުކާރޭ ކިޔައިގެން ރެކެވޭކަށް ނެތް ކަމަށް މެމްބަރު އީވާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުބަލާ ތިބެވޭކަށް ނެތް. މިއީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގި ކަމެކޭ ކިޔާފަކާ ޔާމީނާ ދިމާލަށް އެކަނި އަތް ދިގުކޮށްފައި ޔާމީނުގެ ވަޒީރުންނޭ ޔާމީނުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނޭ ޔާމީނުގެ އިރުގައޭ ކިޔައިފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރެކެވޭކަށް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއިން ބަރީއަވެވޭކަށްނެތް. އަމިއްލަ ނަފްސަަކަށް އޮޅުވާލާނެކަމެއް ނެތް. މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ޕީޖީ ވިދާޅުވީ ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކުރީގެ ބޮޑު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ފައިސާ ލިބުން މީހުންގެ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެބަރިއްބެވި ކަމަށް.

~ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ

މެމްބަރު އީވާ ވިދާޅުވީ، މިކަމަށް ވަކި ސަރުކާރަކަށް ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޚިޔާނާތުގައި އެއިރު ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންނާއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޚިޔާނާތުގައި ޖެހިފައިތިބި މީހުންގެ މައްސަލަ ތަހުޤީގުކޮށް ރައޔްިތުންނަށް ހާމަ ކުރުމަކީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިއްވަން މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ތިބި މެމްބަރުންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮސިކުއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ހާމަ ކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ، ނޭނގޭ ކަމެއްކަމުގައި ހަދައި މަޑުން ދެން ނުތިބެވޭނެކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ. މެމްބަރު އީވާ ވިދާޅުވީ ނަންތައް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި ތިއްބަސް، އެއީ ނުހިނގާ ކަމެއްކަމުގައި ނުބެލޭނެ ކަމަށާއި އެ ނަންތައް ހާމަކުރަންޖެހޭކަމަށް މެމްބަރު އީވާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައިސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ މައުލޫމަތު ހާމަކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ދެން އެކަމާއި އުޅުއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ ވިދާޅުނުވާ ވާހަކައެއް ކަމަށް ހަދައިގެން ދެނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުތިބެވޭނެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެހެން ވިދާޅުވީމައި އެއީ ނުހިނގާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަކަށް ނުބެލެވޭނެ. އެ ނަންތައް ހާމަވާންޖެހޭ.

~ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ

އީވާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭންކަމަށްވާނަމަ، ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކުގެ އަތެއް ވާ މީހުންނާއި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހަކު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭނަމަ އެނަންތައް ހާމަކޮށް އިންސާފު ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ވަކި ކަނދުރާއަކަށް ވަކި މީހަކަށް ބަލައިގެން ތިބެވޭކަށް ނެތްކަމަށް އީވާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އީވާ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރިޔާސީ ދެ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވައި ބާރުތަކެއް ދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އަތެއް އެކަންކަމުގައި އުޅޭތީކަމަށް މެމްބަރު އީވާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.