އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތުގެ މައްސަލަ ލަސްކުރުމަށް އޭސީސީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރޭ: އިލްޔާސް

  • ފުލުސް އޮފީހުގެ ތަހުގީގު ކުރާ ބައެއް ފަރާތަތައްވެސް އެ މައްސަލަ ލަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 11:19 | 2,831

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު - މަޖިލިސް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤް ލަސްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ މައުލޫމާތި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުނު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގައި އެކިގޮތްގޮތުން ޝާމިލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތައް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ގޮވާލާ ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އޭގައިި ފުލުސް އޮފީހުގެ ތަހުގީގުކުރާ ބައެއް ފަރާތަތައްވެސް އެ މައްސަލަ ލަސްކޮށް، އެހެން މިސްރާބަކަށް އެ ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ފައިދާވެފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ބައިވެރި ބައެއް ފަރާތްތައް މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައާއި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައާއި މިއަދުގެ މަޖިލީހުގައިވެސް އެބަ ތިބިކަން ސާފުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި އެނޫނަސް ބައިވަރު ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވެ، ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތަށް، ފުލުހުންނަށް، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް، ޕްރޮސެކިއުޓާރ ޖެނެރަލްއަށް, އޭސީސީއަށް، އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ މި މައްސަލަތައް ބަލާ، އަވަސް ކޮށް ފިޔަވަޅުއަޅުއްވަން ޖެހޭ މީހުންނާއި ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައި ދޭށޭ. އެއީ މިހާރުގެ ވަޒީރަކަށް ވިޔަސް އަދު ކުރީގެ ވަޒީރަކަށް ވިޔަސް، ކުރިގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވިޔަސް، މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ވިޔަސް، ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކަސް ވިޔަސް، ކުރިގެ ފަނޑިޔާރެއްވިޔަސް، މިހާރުގެ ފަނޑިޔާރެއް ވިޔަސް، އެ މައްސަލަ މިހާރުން މިހާރަށް ބަލާ ތަހުގީގުކޮސް އަވަސް ކުރައްވާށޭ.

~ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމީޝަންއިން އެކުލަވާލި ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓުގައި ޖިހާދަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް ތަމްރީނުކޮށް، ހަނގުރާމައަށް ފޮނުވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ރާއްޖެގައި އުޅޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު ވެސް މިހާރުން މިހާރަށް މިކަމުގައި ބައިވެރިވި މިހުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައްވާފައިވާއިރު އާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ ޗުއްޓީއަށް ނުގޮސް، ހޭލާ ތިބެ އިސްލާހުތައް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެނެސްފައިވާއިރު އެ ފަރާތްތަކާއިމެދު މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އިލިޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަމުގައި މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް އިލިޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.