އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ

މެކޭނިކަލް ޕާރކިންގް އަށް ބޭކާރު ހަރަދު ކުރި މައްސަލަ ސަރުކާރުން ބަލާނެ: މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

  • ގަރާޖަކަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައްވެސް 100 އިން ގުނާލެވޭ
  • މެކޭނިކަލް ޕާރކިން އަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ގައުމަކަށް ތޮއްޖެހުން ހައްލުކުރުމަށް ހޯދޭނެ ހައްލެއް ނޫން

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 09:46 | 3,597

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ - ޓްވިޓަރ

މެކޭނިކަލް ޕާރކިންގް ސިސްޓަމްތަކަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އެކަމަށް ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ ބަޔަކު ކުރުވާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގުރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، މެކޭނިކަލް ޕާރކިން އަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ގައުމަކަށް ތޮއްޖެހުން ހައްލުކުރުމަށް ހޯދޭނެ އެންމެ އެދެވޭ ހައްލެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަސޭހަވެސް ގޮތް ނޫންކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެ ހަރަދުތަކަށް ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ ބަޔަކު މިސަރުކާރުން ކުރުވާނެކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން، މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައި މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ގަރާޖުތަކަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ އަދަދު 100 އިން ގުނާލެވޭކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ގޮތެއް ނުދައްކައި މި ސަރުކާރުން އެ ވެހިކަލްތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް މަގުމަތިި ނުކޮށްލާނެކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާއި މަޝްރޫއުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ހިންގާ ސްޕީޑް ސްލޯކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައި އިރު ރާއްޖެއޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުގެ ތިއްބަވަނިކޮށް އެއިރުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑެތިި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވި ކަމަށާއި، ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ނެގި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި ސަރުކާރު ހިންގާ ސްޕީޑް ލަސްކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.