އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ

މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަ ކުރުމަށް ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

  • މިއީ 53 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް
  • މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވަނީ 180 ދުވަސް
  • އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ 17 އޮކްޓޯބަރުގައި

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 13:22 | 12,447

ގުޅީފަޅު ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މައުލޫމާތު - ޓްވިޓަރ

މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަ ކުރުމަށް ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގް އެންޑް ނޭޝަނަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނި މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމާއި ކާރޫބާރޫއަށް ލުއި ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، އެ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކުމަށް ހަމެޖހިފައިވާ 06 މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 4 ކިލޯ މީޓަރުފެ ތޮއްޓެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި މިމަހުގެ 17 އޮކްޓޯބަރު 2019 ގައި ބޮސްކާލިސް ވެސްމިންސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިންގް ލިމިޓެޑާއި އެކު ސޮއި ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ބޮސްކާލިސް ވެސްމިންސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިންގް ލިމިޓެޑަށް މި މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް 180 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައިވާއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ އިންޓީރިއަރ ބަދަލުކޮށް މާލެ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނެވި ރައީސުުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް، މާލެ ހިތް ފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ބޮސްކާލިސް ވެސްމިންސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކުންފުނިން މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިން ވަނީ 2007 އިން 2015 އާއި ދެމެދު ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅެ 10 ރަށެއްގައިި ޖުމްލަ 198 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާފައެވެ.

ބޮސްކާލިސް ވެސްމިންސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިންގް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރެވުނު 53 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝަނާ ފާރޫގެވެ. އަދި ބޮސްކާލިސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އޭރިއާ މެނޭޖަރ ޑޭވިޑް ބޫސްޓެޑްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.