އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އައިޓެކް ޕްރޮގްރާމް

އައިޓެކް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާތާ 55 އަހަރު ފުރުން އިންޑިއާ އިން ފާހަގަކޮށްފި

  • އިންޑިއާ އިން މިހާތަނަށް 161 ޤައުމަކާއެކު މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
  • ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 02:58 | 2,203

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން އައިޓެކް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާތާ 55 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ސަންޖޭ ސު - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންޑިއަން ޓެކްނިލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓެކް) ޕްރޮގްރާމް ހިންގާތާ 55 އަހަރު ފުރުން އިންޑިއާ އިން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން މި ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއެކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަނެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވީ އައިޓެކް ޕްރޮގްރާމަކީ މީހުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އިން މިހާތަނަށް 161 ޤައުމަކާއެކު މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 1964 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2 ލައްކަ މީހުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވާއިރު އެކި ދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައިޓީ، ފަތުރުވެރިކަން، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ފަދަ ބައެއް ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދެއެވެ.

ކުރިން އިންޑިއަން ޓެކްނިލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް 50 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދެމުންދިޔަ ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ސާލިހު އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެ ޤައުމުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ދެމުން އައި މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އަދަދު 1000 އަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ސަންޖޭ ސުދީރް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ވަނީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި އަހަރު ވެސް މި ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފަކާއި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބައިވެރިވެވޭނެ ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު އައިޓެކްގެ ވެބްސައިޓްwww.itecgoi.inމެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މިއީ ހުރިހާ ހަރަދެއް އެކުލެވިގެންވާ ސްކޮލަރޝިޕްއަކަށްވާއިރު ފޯމްތައް އިންޑިއަން އެމްބަސީއަށާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މި ކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.