ހޯމަ 03 އޯގަސްޓު 2020
06 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 13
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ބަންގްލަދޭޝް މުޒާހަރާ

ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައިގަ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

  • މުޒާހަރާގައި 4 މީހުން މަރުވި
  • 50ހާއި ގާތްކުރާ ޢަދަދަކަށް މީހުން ޒަަޚަމްވި

ކ. މާލެ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 15:40 | 53,830

ބަންގްލަދޭޝް މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ބީބީސީ

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ފޭސްބުކްގައި ހިންދޫންގެ މީހަކު ލިޔުނު ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން ބަނގްލަދޭޝްގެ މުސްލިމުން އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ދިން ޙަމަލާގައި ހަތަރު މީހުން މަރުވެ 50 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ހިންދޫ ދަރިކޮޅުގެ މީހަކު ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓަކާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުގެ މުސްލިމުން މުޒާހަރާ ކުރީ އެޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށްކަމަށްވާ ބޯލާގެ ބުހާރުއްދީން އަވަށުގެ މައިދާނެއްގައެވެ. ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މި މައިދާނުގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ވިހި ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާކުރި ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ މީޑީއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންވަނީ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓު ކުރި ހިންދޫ ޒުވާނާކުރި ޢަމަލަށް ޙުކުމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ދަންޖައްސަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ. އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ހިންދޫ ޒުވާނާ ފޭސްބުކްގައި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް މެސެޖުތައް ފަތުރަމުންދަނީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ދީނީ ޚިލާފުތައް އުފެއްދުމުގެ އަޒުމުގައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ހިންދޫ ޒުވާނާ ދަންޖައްސަން ގޮވާލާ އަޑު އުފުލިނަމަވެސް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅު ނާޅާކަމަށް ބުނެ ރުޅިގަދަވެ މުޒާހަރާ ވަރުގަދަކުރިއެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް މަޖްބޫރުވެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކުރި މަސައްކަތުގައި ލައިވް ވަޒަން ބަޑި ބޭނުންކުރިކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

މި ފަދަ ޙަމަލާތަކެއްގައި މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހުން މަރުވެ އިތުރު މީހުންނަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބި ނާޒުކު ޙަލަތްތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ނޫސްތަކުން ޚަބަރު ފަތުރައެވެ. ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ލައިވް ވަޒަން ބޭނުންކުރަން ޖެހުނީ ފުލުހުންނާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި ކަމަށެވެ. ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުން މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ކަރުނަ ގޭހާއި، ޕެޕަރ ސްޕްރޭއާއި، ރަބަރު އުންޑައެވެ.

މި މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން ބުހާރުއްދީން އަވަށުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މައިސަރުކާރުން ވަނީ އިތުރު ފުލުހުންނާއި ބޯޑަރ ގާޑްކުރާ ސިފައިންގެ ފައުޖެއް އެއަވަށަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝައިޚް ޙަސީނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަމަނުޖެހުން ވެރިވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށް މަޑުމައިތިރިކަން އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ހަސީނާގެ ޕާޓީ " ބަންގްލަދޭޝް އަވާމީ ޕާޓި" ގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އޭނާ ވަނީ ހިންދޫ މީހާގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހެކްކޮށް، އެ އެކައުންޓުން ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންގެންދަނީ މުސްލިމެއް ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

"އަހަރުމެންނަށް އެބަފެނޭ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަން ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރާތަން. އެއީ ކޮން ބައެއް؟ އެމީހުންގެ އަޒުމަކީ ކޮބާ؟ މެސެޖްތައް ފަތުރަމުން އެދަނީ އެމީހާގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހެކްކޮށް މެސެންޖަރ އިން އެހެން ބަޔަކުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ. މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުން ކެތްތެރިވުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. އަދި މިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުން ހޯދާ އެމީހުންނަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭނަން"

~ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު / ޝައިޚް ޙަސީނާ

.168 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ 90 އިން ސައްތަ ރައްޔިތުންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ. ބައި މަދު ހިންދޫންނާއި އަދި އެހެނިހެން ދަރިކޮޅުގެ މީހުންގެ ފަރާތުން މުސްލިމުންނަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މިފަދަ ކަންކަން ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހެއެވެ. ބަދަލުގައި މުސްލިމުން ނުކުމެ އެމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގާކަން ތާރީޚުން އިނގެން އެބައޮތެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު: މުސްލިމުންގެ ޤަދީމީ ބިނާއަކަށް ހިންދޫން ހަޖޫ ޖަހާ ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކުރިއެވެ. އެކަމުގެ ރުޅިވެރިކަމުގައި މުސްލިމުން ނިކުމެ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިރުމަތީ އަވަށެއްގައި ހުންނަ ހިންދޫ ފައްޅިއަކަށް ޙަމަލާ ދިނެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު: ބުދު ދީނުގެ ޒުވާނުންތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ކީރިތި ޤުރުއާނަށް އަގުވެއްޓޭ ފަދަ ފޮޓޯތަކެއް ޕޯސްޓް ކުރިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ނުރުހުން ފާޅުކޮށް މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ނިކުމެ ބަނދަރުމަތީ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ކޮކްސަސް ބާޒާރުގައި ހުންނަ ބުދިސްޓުން އަޅުކަން ކުރާ ތަންތަނާއި ފިހާރަތަކާއި ގެތައް ރޯކޮށްލާ ބުދިސްޓުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދިނެވެ.

ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ދީނީ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ބައި މަދު މަޒްހަބުތަކުގެ މީހުންނާއި، ބްލޮގަރުންނާއި ، ލިޔުންތެރިންނާއި، އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތައް ފަތުރަން އުޅޭ ފަރަންޖީންގެ ފަރާތުން ބަންގްލަދޭޝްގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް މިފަދަ ޕޯސްޓުތައް ނެރެ، ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުން ފަދަ ކަންކަން ފެންމަތިވެއެވެ. މިކަންކަން ތަކުރާރުވަމުންދަނީ ސަރުކާރުން މިކަމަށް އެކަށޭނެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒު ކުރަމުން ނުދިއުމާއި، މިފަދަ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކައް ހަޤު އަދަބު ނުދޭތީކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ މުސްލިމުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.