ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 06:26
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިދާރާ
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިދާރާ
ވީނިއުސް
އެފްއޭއެމް
އެޗް1އެން1 އާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ހިންގާ މުބާރާތްތައް ފަސްކޮށްފި
މުބާރާތްތައް އަލުން ފަށާނެ ތާރީހެއް ހާމަކުރާނެ
މާލޭ ލީގު، އިންޓަރ ސްކޫލް އަދި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވަނީ ފަސްކޮށްފަ

ރާއްޖޭގައި އެޗް1އެން1 ވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތްތައް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

މީގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އެފްއޭއެމުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެޗް1އެން1 ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް ގޮސްފައިވާ އިރު، އެބަލި ފެތުރެނީ އެއް ސަރަހައްދަށް ވުރެ ގިނަ ސަރަހައްދު ތަކެއް ކަމުގައި ވުމުން އަދި ބަލެޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް މި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެޗް1އެން1 ގެ ވައިރަސް މިހާ ހަލުވި މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާތީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ރާވާ ހިންގާ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި ލަސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ރާވާ ހިންގަމުން އަންނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތާއި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މާލޭ ލީގުގެ އިތުރުން މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ވެސް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު ދެން މި މުބާރާތްތައް ފެށޭނެ ވަކި ތާރީހެއް އަންގާނެ ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލައި އެފްއޭއެމުން މިގޮތަށް ނޫސް ބަޔާން ނެރުނު އިރު، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރާއި ރޭގަނޑު މާލޭ ލީގުގެ ދެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ޝެޑިއުލް ކުރެވި އެ މެޗުތަކުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންވެސް ބާއްވާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެފްއެއެމުން ވަނީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ސޯޅަ އަހަރުންދަށުގެ ފައިނަލް މެޗު ވެސް މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ކަމުން ގެނެވުނު މި ކުއްލި ހާލަތާއެކު އެ މެޗު ވެސް މިވަނީ ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކުރެވިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް