ބުރާސްފަތި 21 ނޮވެންބަރު 2019
08 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 24
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ލުއި ޚަބަރު - ޝާހްރުކް ޚާން

ޝާހްރުކް ޚާންގެ އުފަންދުވަހު ދެ ފިލްމެއް އިޢުލާން ކުރާނެ!

  • ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހަކީ ޝާހުގެ 54 ވަނަ އުފަން ދުވަސް
  • ޝާހްރުކް ޚާން މިހާރު ދަނީ 3 ފިލްމެއްގެ ސްކްރިޕްޓެއްގެ މަސައްކަތްކުރަމުން

ޒިހްނަތު ހަސަން
ziyo_mv

ކ. މާލެ 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 02:00 1,830

އީދު ދުވަހު ޝާހްރުކް ޚާން އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ތަހުނިޔާ ކިޔަން ގޭގެ ބެލްކަނީގައި - ބޮލީވުޑް ޓެބްލޮއިޑް

ބޮލީވުޑް ގެ ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލަމުން އަންނަ ޝާހްރުކް ޚާނުގެ ފިލްމެއް މިފަހަކަށް އައިސް ނުފެންނަ ވާހަކަ އެއީ އޭނާއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުން އެންމެ ގިނައިން ކުރާ ޝަކުވާއަކަށްވަނީ ވެފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ޒީރޯ" އަށް ފަހު ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމެއް ނުނިކުންނާތީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް އޭނާގެ ފިލްމެއް ނިކުންނާނެ ދުވަހަކަށް އޭނާގެ ފޭނުން ތިބީ ބަލަބަލައެވެ. ފޭނުންގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އަންނަ ކަހަލަ ރިޕޯޓްތަކެއް މިހާރު ބޮލީވުޑްގައި ވަނީ ފެންމަތިވެފައިއެވެ.

އުފަންދުވަހާ ދިމާކޮށް ޝާހުގެ ދެފިލްމެއް އިޢުލާނުކުރާނެ ފަދަ ވާހަކަތައް މިހާރު ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކޮން ފިލްމްތަކެއް ކަމެއް ސީދާ އަދި ނޭގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހަކީ ޝާހުގެ 54 ވަނަ އުފަންދުވަހަށް ވާތީ ގިނަ މީހުން އިއްތިފާޤުވަނީ ދެން ޝާހު ފިލްމެއް އިޢުލާން ކުރާނީ އޭނާގެ އުފަންދުވަހު ކަމަށެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ދޭ އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ދިރާސާކުރާ މީހުން ދަނީ ސިފަ ކުރަމުންނެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ފެތުރުމުގައި އެންމެ މަޝްހޫރޫ މަޖައްލާ "މުމްބާއީ މިރަރ" އިން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި ޝާހްރުކް ޚާންގެ އުފަންދުވަހު އިޢުލާންކުރާނެ އެއް ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ ފިލްމެކެވެ. ޝާހުއާއި ރާޖްކުމާރު މި ފިލްމާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެމަޖަައްލާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކޮންފިލްމެއް ކަމެއް ސީދާ އެ މަޖައްލާއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ދެވަނަ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ދެކުނުގެ ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރެއް ކަމަށްވާ ޝަންކަރާއެކު ޝާހު އުފައްދާ ފިލްމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޝަންކަރް މިހާރު ދަނީ 1996 ގައި އޭނާ އުފެއްދި ފިލްމް "އިންޑިއާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ކަމަލް ހަސަނާއި، މަނީޝާ ކޮއިރާލާ އާއި އުރްމިލާ މަންޓޯޑްކަރ ލީޑްރޯލް ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމް ގެ ދެވަނަ ބައިގައި ފެނިގެންދާނީ ޝާހްރުކް ޚާންކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެހެން ކަމުން އުފަންދުވަހު އިޢުލާންކުރާނެ ދެވަނަ ފިލްމަކަށްވާނީ މި ފިލްމް ކަމަށް ބޮލީވުޑް ޚަބަރުތައް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އިއްތިފާޤުވެއެވެ.

އިގިރޭސި ފިލްމް އުފައްދާ އިންޑިއާ ޑައިރެކްޓަކެއް ކަމަށްވާ ގުރިންދަރ ޗާދާ އާއެކު ފިލްމެއް އުފެއްދުމުގެ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމުގެ ޚަބަރުވެސް މިހާރު ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އިގިރޭސި ފިލްމް "ބެންޑް އިޓް ލައިކް ބެކަމް" އާއި މިއަހަރު ރިލީޒްކުރި "ބްލައިންޑެޑް ބައި ދަ ލައިޓްސް" ފިލްމުން ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދި ގުރިންދަރ އާއެކު ޝާހްރުކް ޚާން ފިލްމެއް އުފައްދައިފިނަމަ، އެ ވެގެންދާނީ ޝާހްރުކް ޚާން ފެންނަ އެންމެ ފުރަތަމަ އިގިރޭސި ފިލްމަށެވެ. މި ވާހަތަކަކީ ޙަޤީގަތެއް ނަމަ މި ވެގެންދާނީ މިއަހަރުތެރޭގައި ޝާހްރުކް ޚާން އިޢުލާން ކުރާނެ ތިންވަނަ ފިލްމެވެ.

މި ވާހަކަތައް ޙަޤީގަތަކައް ވެއްޖެނަމަ، ހަމަ ގައިމުވެސް މިވެގެންދާނީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ލިބޭ އުފަންދުވަހުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހަދިޔާއަކަށެވެ.

މިވާހަކަތައް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު ބޮލީވުޑްގެ މީޑީއާތަކުންދަނީ މިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިކަމާބެހޭގޮތުން މެގަޒިންތަކައް ނުވަތަ ޓީވީ ތަކައް ޝާހްރުކް ޚާން ތަފުޞީލެއް ނުދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ޓްވިޓަރ ގައި ވަރަށް ފަހުން ބުނެފައިވަނީ ސްކްރިޕްޓްތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އާ ފިލްމްތަކަކާމެދު ވިސްނަމުން މިދަނީ...ވަގުތު ނަގާނެ އެކަމަށް. ދެތިން ސްކްރިޕްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. އިންޝާﷲ އެސްކްރިޕްޓްތައް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް އަހަރެންވެސް އެކަމަށް ތައްޔާރުވާނަން. އަހަރެންނާއެކުގައި މިކަން ކުރަން ތިބި ގިނަ މީހުން ވަރަށް ބިޒީ. އެހެންވީމައި ދެން މިވިސްނަނީ އަމިއްލައަށް މިކަން އިޢުލާން ކުރަން. އަހަރެންގެ ދެން އަންނާނެ ފިލްމްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޙަޤީގަތެއް ނެތް އެތައް ވާހަކައެއް އެބަދައްކާ...އެވާހަތަކުން އަހަންނަށް ވަރަށް ފައިދާ އެބަވޭ... މިބުނީ ވަރަށް އައިޑިއާސް ލިބެޔޭ.

~ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހްރުކް ޚާން

ޝާޚްރުކް ޚާން އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް ޒީރޯ އިންނެވެ. ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެ ފިލްމް ފެއިލްވީއިރު އާއްމުންގެ ތެރޭގައިވެސް އެފިލްމަށް މާބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ނުލިބެއެވެ.

އެހެންކަމުން ދެން ޝާހްރުކް ޚާން ފިލްމަކުން ފެންނައިރު ޒީރޯގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ ރަނގަޅު މޮޅު ފިލްމަކުން ފެނުމަކީ އޭނާގެ ފޭނުން މިހާރު އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެވެ. ޚުދް ޝަހްރުކް ޚާންވެސް އާ ފިލްމަކުން ފެނުމަށް ވަގުތު ނަގަނީ މި ކަމަށް ވިސްނާ ބޮކްސް އޮފީހާ އާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބު ލިބޭނެ ފިލްމަކުން ފެނިލުންކަމަށްވެދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް