ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 23:51
 ކްލަބު ވެލެންސިޔާގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ)
ކްލަބު ވެލެންސިޔާގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ)
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
ނިއުއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން: ފެސްކޯ
ނިއު ކިތަންމެ މޮޅުވިޔަސް ދުލެއް ދެވޭކަށް ނެތް
ނިއު އޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ތައްޔާރުވެފަ

މިއަހަރުގެ ސީޒަނަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓު އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށް ކްލަބު ވެލެންސިޔާގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

ފެސްކޯ ބުނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް އެ މެޗުގައި ވެލެންސިޔާގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ނިއުއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ވެސް ނުކުންނާނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި އެޓީމު ބަލިކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށް ފެސްކޯ ބުންޏެވެ.

ފެސްކޯ ބުނީ އެޓީމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުވަތަ ނިންމާލުމުގެ މައްސަލަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި އެކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ވެލެންސިޔާ އިން މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން އެއް މެޗުން އެއްވަރިވެފައިވާ އިރު، ކުރިއަށް އޮތް މެޗަކީ މުހިންމު މެޗަކަށްވާއިރު އެ މެޗަކީ ކިހާ ވަރެއްގެ ޕްރެޝާއެއް އޮތް މެޗަކަށް ވާނެތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުން ފެސްކޯ ބުނީ ކޮންމެ މެޗެއްގައި ވެސް އިދިކޮޅުން ނުކުންނަ ޓީމުތަކަކީ ވާދަވެރި ޓީމުތައް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ކޮންމެ މެޗަކީ ވެސް މުހިންމު އަދި ޕްރެޝާ މެޗެއް ކަމަށެވެ.

ފެސްކޯ ބުނީ މި މެޗަށް ނުކުންނަ އިރު ނިއުއަކީ މޮޅު ޓީމެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެޓީމަކީ ކިތަންމެ މޮޅު ޓީމެއް ނަމަވެސް ވެލެންސިޔާ އަށް އެއްވެސް ޕްރެޝާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ފެސްކޯ އިތުރަށް ބުނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ކުޅޭ މެޗެއްގައި ވެސް މައްސަލަތަކެއް ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޖެހިގެން އަންނަ މެޗަށް އަންނަ އިރު އެކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަގުތު ލިބި އެކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް