ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އިމިގްރޭޝަން

އަބޫ ހަނީފް އާއި އެމްޑީ ޝަފީގުލް އިސްލާމް ޑީޕޯޓު ކުރެވުނީ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރަން

  • މިހެން ބުނެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 18:18 | 6,152

އަބޫ ހަނީފް - ޓްވިޓަރ

އަބޫ ހަނީފް އާއި އެމްޑީ ޝަފީގުލް އިސްލާމް ޑީޕޯޓު ކުރެވުނީ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ބުނެފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަން އިން ބުނީ އެމީހުން ޑީޕޯޓު ކުރެވުނު އިރު އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މިހެން ދެންނެވުމުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އުޝާމް ވަނީ އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުގެ މައުލޫމާތު ޓްވިޓަރގައި އިމިގްރޭޝަން އިން އާންމު ކުރި ކަމަށާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުން ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

ތިބޭފުޅުން މި ޑިޕޯޓު ކުރި ދެމީހުން ގެ މައުލޫމާތު އޭރު އާންމު ކުރެއްވި. އަޅުގަނޑު ހަނދާނެއް ނެތް އެތަނުން ކޮން ބޭފުޅެއްކަމެއް. ކޮންމެވެސް އެކަކުގެ މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރި، އަޅުގަނޑު ހަނދާން ވަނީ ފުރަތަމަ ޑިޕޯޓުކޮށްލި މީހާހެން. ޝަފީގުލް އިސްލާމް ކިޔާ މީހާ ޑީޕޯޓުކުރިއިރުވެސް އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވޭ، އޭނަ ޑިޕޯޓުކޮށްލަނީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ކުށުގައޭ. އެއީ ޕޮޓެންޝަލީ މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ކުށެއް. އެކަމު މިއަދު ތި ވިދާޅުވަނީ އިމިގްރޭޝަން އަކަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއޭ، އެމީހުން ފޮނުވާލީއިރުވެސް ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އޮތް ކަމެއް. އެކަމަކު އިމިގްރޭޝަނުން އޭރު އާއްމު ކުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އެބައިނގޭ ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދާ ހައްޔަރުކޮށް ޑިޕޯޓު ކުރިއިރު އޭނާ އަކީ ގާނޫނާއި ގާވާއިދާއި ޚިލާފަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރާ މީހެއް ކަން. އެހެންމަ މިއަދު ކަނޑައެޅިގެން މި ތަނަށް ވަޑައިގެން އިތުރުފުޅު ތިހައްދަވަނީ ނޫނިއްޔާ އޭރު އާއްމު ކުރިމައުލޫމާތަކީ ސައްހަ މައުލޫމާތެއް ނޫން. އޭރު އާއްމު ކުރި މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކީއްވެގެން ތޯއޭ ތަހުގީގު ނުކޮށް އޭނާ ޑީޕޯޓުކޮށްލީ؟

~ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އުޝާމް

މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ޝަފީގުލް އިސްލާމް ފޮނުވާލުމާއި ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަންގެ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އާއްމު ކުރި މައުލޫމާތުގައި ވަނީ އޭނާއަކީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރުމާއި "ފްރޮޑިއުލެންޓްރީ" ރެކްރޫޓްމެންޓާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފްވެފައިވާ މީހެއް ކަމެވެ. އިމިގްރޭޝަން އިން ބުނީ އެ ޓްވީޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހަކުން އޮޅުން އެރުން އެކަށިގެންވާ ކަމަށެވެ. "ފްރޮޑިއުލެންޓް ރިކްރޫޓްމެންޓް" ގައި މާނަ ކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެއީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގް ގޮތުގައި މާނައެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމީހުން ޑީޕޯޓްކުރުމުން ތަހުގީގަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން ފުލުހުން ބުނީ މިހާރު ހުރި ތުހުމަތުތަކަށް ބަލާލާއިރު އަބޫ ހަނީފް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރުމުން، އޭނާއާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަށް މިހާރު ހުރި ތުހުމަތުތަކަށް ބަލާއިރު ދެން، މީ..އަބު ހަނީފްއަށް ސުވާލު ދެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި މީހެއް، ދެން ދެގައުމުގެ އޮންނަ ބައިލޭޓްރަލް ރިލޭޝަންސްތަކުގެ ތެރެއިން އަދި ނުކުރެވޭނެއެކޭ ނޫން މި ދަންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސްގަނޑުގައި ހުރެގެން ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އެކަންކަމެއް ނުހިނގޭނެ

~ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އުޝާމް

ފުލުހުން ބުނީ އަބޫ ހަނީފްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ އޭނާ ޑީޕޯޓު ކުރެވުނު ފަހުން، ސޯޝަލް މީޑީއާއިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގު ދާވަރަކުން، އޭނާގެ މައުލޫމާތު މުހިއްމުވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށް ފަހު އިންޓަޕޯލްގެ އެހީތެރިކަންވެސް ހޯދާނެކަމަށެވެ.

ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ބިދޭސީންގެ ކަންކަމަކީ ހަމައެކަނި އިމިގްރޭޝަން އަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ މާބޮޑު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިޙާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކަމާއިބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން އިމިގްރޭޝަން އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.