ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކޮރަޕްޝަން

އެގްރީމަންތައް ބާތިލްކޮށްގެން ދައުލަތަށް ގެއްލުންދިން މީހުންނާ ސުވާލު ކުރަންޖެހޭ: އަލީ ވަހީދު

  • ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން ރިކޮމެންޑް ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިލާ ރިސޯޓްގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެފައިވޭ
  • ޖުޑިޝަރީގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމަށާއި މުޅި ދައުލަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދޭ

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 15:33 | 5,044

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު، މިއަދު ބޭއްވި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުލަތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކުވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބާތިލްކުރުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ގެއްލުންތައް ދިން ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށް، ޖަވާބުދާރީކޮށް، އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކުވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ އިލްތިޒާމްތަކާމެދު ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް މުރާޖައާކޮށް، ދައުލަތަށް ބުރަނުވާނޭ އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލާ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރާ ގުޅޭގޮތުން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުއާއި އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއެކު އަންގާރަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އަލީ ވަހީދު ވަނީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު ދައުލަތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަަންކުރި ފަރާތްތައް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްވުމަށް އަލީ ވަހީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ހަނދާނަށް ގެންނަން ހަމަ ރަނގަޅުކަންނޭނގެ، ކޮމެޓީއަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން، އެގްރީމަންޓްތައް ބާތިލް ކުރި މީހުން ހާޒިރު ކުރަން. އެމީހުން އެބަފެނޭ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ، ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެކިއެކި އަންނަނީ (އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެންމެފަހުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުން)ގައި ތިއްބަވާތަން. އަދި އެމީހުންގެ ގޮސް ތަންތަކުގައި އަދި އާބިޓްރޭޝަނުގައި އެ އިންވެސްޓަރާ އެއްކޮޅަށް ބުރަވާގޮތަށް ރައުޔުދީފައި އައިސް ހަމަ އެބަތިއްބަވާ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުން އޮތީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއާމެދު ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ބައެއް އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ދެކޮޅު ހަދަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވަނީ ދާދިފަހުން ވެލާ ރިސޯޓުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، އެކުންފުނީގެ ވެރިޔާގެ ވާހަކަވެސް ކޮމެޓީގައި ހިއްސާކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

އަޅުގަނޑުކައިރީގައި އިންވެސްޓަރުން އައިސް އެބަބުނޭ، މިނިސްޓަރުއޭ، މިނިސްޓަރުދެން ލާރިނަގާފައި މިކަން ނިންމަންވީނޫންތޯއޭ. ތިމަންނަ ކޯޓަށް މިވަރު ދައްކަންޖެހެޔޭ. ތަހުގީގަކަށް ހާޒިރުކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑު ނަމާއެކު ދަންނަވާނަން ކާކުތޯ އައިސް ދެންނެވީ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވި އަޅުގަނޑު ތިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާކަން ނެތީމޭ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން މިހާރު ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ 70 ރަށް ތަރައްގީ ކުރަންފެށުމާއި، އަދި އިންވެސްޓަރުންނަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއަކީ އިތުބާރު ކުރެވޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދެއްކުމަށް މަޖިލީހުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާ ދެއްވުމަށް ވެސް އަލީ ވަހީދު އެދިލެއްވި އެވެ.

އަޅުގަނޑާ މިދިއަ ހަފްތާގައި ބައްދަލުކުރި، ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް، ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްގެ އޯނަރު، އަޅުގަނޑުކައިރީ ބުނީ އޭނާ ރިކޮމަންޑެއް ނުކުރާނަމޭ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރާކަށް. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ކީއްވެހޭ، އޭނާ ދެންނެވި، ތިމަންނާގެ މުޅި ރަށުގެ އިމޭޖްދާވަރަށް ފަނޑިޔާރުގޭގައި ތަޅުވައިފިޔޭ. ތިމަންނައަށް މިހެން ހަދައިފިޔޭ، ސިސްޓަމްތެރެއިން އެހެންވެއްޖެއޭ، ތިމަންނަ ފޫހި ވެއްޖެއޭ ރާއްޖެދެކެ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން އެހެން ވިއުހުރި މީހުން ބަދަލު ކުރަން.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.