އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މުށިގެ

ރައީސް ''މުށިގެ'' ކުޅުން: މާޒީގެ ތެރެއަށް!

  • މިކުޅިވަރަށް އެކި ރަށްރަށުގެ މީހުން ކިޔަނީ އެކިނަން
  • މިއީ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި މަޖާ ކުޅިވަރެއް

ކ. މާލެ | 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 17:38 | 4,639

ރައީސް މުށިގެ ކުޅޭ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް - ޓްވިޓަރ

އަރާއިރާއެކު މަންމަ އާއި މާމަ އަދި ދައްތަމެންނާއި، ގޭގެ އަވަށްޓެރިން ނިކުމެ މުޅި ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްލައެވެ. ކުނިކޮޅެއް ނެތްތާގައި ފަސްގަނޑުގެ އޮމާންކަމުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅުވާނީ ނުދެއްކިއްޔާއެވެ. އެކަމަކު ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ. ''މުށިގެ'' އާއެކު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ގޭދޮށު ހުރިހާ މަގެއްގެ އޮމާންކަން ނަގާލަނީ ހުދު އަޅުގަނޑުމެންނެވެ.

މުށިގެ، މިކުޅިވަރަށް އެކިރަށްރަށުގެ މީހުން ތަފާތު ނަންނަމުން ނަންދީފައިވާއިރު، މިކުޅިވަރަކީ މަގުމަތީގައި ގޮޅިތަކެއް ކުރެހުމަށްފަހު، މުށިކޮޅެއް ނުވަތަ، ކުދި ގައު ކޮޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެހި ގޮޅިއަށް އެއްލައި ފައި ކޮރަމުންކޮރަމުން ކުޅޭ މަޖާ ކުޅިވަރެކެވެ. ސްމާޓްފޯނެއް ނެތް އެޒަމާނުގައި ސްކޫލަށް ދާންޖެހެނީ މެންދުރުކަމުން, ހޭލާ ގޮތަށް ދުއްވައި ގަންނަނީ އަވަށްޓެރި ކުދިންނާއެކު މުށިގެ ކުޅޭށެވެ. އޭރު ވެސް އެންމެ ފޯރިގަދަކޮށް ކުޅޭ އެއްކުޅިވަރަކީ މުށިގެއެވެ. އެންމެން ގޭދޮށަށް ޖަމާވާއިރަށް ހަރުއަޑު މަގުމަތި ނުކޮންނަން މަންމަ ގޮވަނީ އެހެން ވެގެންނެވެ.

ނަމަވެސް ކުޅުމަށް ހުންނަ ފޯރިއަކުން މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ އެކިވައްތަރުގެ މުށިގެތައް ކުރަހާ ކުޅެމުންދަމެވެ. ދިވެހިންގެ ޚާއްސަ މުށިގެއާއި، ބޭރުގެ ޚާއްސަ މުށިގެއެކެވެ.

ހަށިގަނޑަށް އެތައް ކަސްރަތެއް ލިބޭ މިކުޅިވަރަކީ ވަރަށް މަޖާ، ފޯރިގަދަ ކުޅިވަރެކެވެ. ހުންނަ ފޯރީގެ ސަބަބުން ޓީމްތަކަށް ބަހައިގެން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް އެންމެންގެ އަތުން ވަކި ރުފިޔާ ހަމަކޮށްގެން އިނާމުދޭ ދުވަސް ވެސް މަދެއް ނުވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 15 އަހަރު ކުރިއެވެ. ޒަމާން ބަދަލުވެ މިއަދުގެ ކުދިން މަގުމަތީގައި ކުޅުން ހުއްޓިއްޖެއެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވެ މަގު މައްޗަކީ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިތަނަކަށް މިއަދު ނުވެއެވެ. ތަރައްގީއާއެކު އަޅާފަ އޮތް ތާރާއެކު ރީތި ފަސްގަނޑެއްނެތެވެ. ގަސްތަކުން ލިބުނު ބޮޑެތި ހިޔާގަނޑުތަކެއް ނެތެވެ. އެ އުފާވެރިކަން މާޒީވެ ދިޔައިރު މަގެއްމަތިން މުށިގެ ކުޅޭތަން ފެނުމަކީ ވަރަށް މިއަދު ވަރަށް ވެސް ނާދިރުކަމެކެވެ.

ކުޑައިރުގެ މިކުޅިވަރު ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވަނިކޮށް މުށިގެ ހަނދާންތައް އަނެއްކާވެސް އައު ވެގެން މިއައީ ބައިނަލްއަގްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އާއިލީ ހަވީރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މުށިގެ ކުޅުއްވި ވީޑިއޯއެއް އާންމުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މުށިކޮޅު އެއްލުމަށްފަހު އެއްހަރުފަތުން އަނެއް ހަރުފަތަށް ދާތަނެއެވެ. އަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް އާއި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އެ މަންޒަރު ބައްލަވަން ހުންނަވާއިރު، ބައެއް މުއައްޒަފުން މުށިގެ ކުޅޭ ގޮތް ކިޔާދެމުންދާތަން ފެނެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ އެ ވީޑިއޯ މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައިވާއިރު، ބައެއް އާންމުން ގެންދަނީ އެމަނިކުފާނަށް ތައުރީފްގެ ބަސްތައް އޮއްސަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްތިރި ސަކަ މިޒާޖަކީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ވެސް ދިވެހިން ހިތް ފަތަހަ ކުރެއްވި އެއްސަބަބެއެވެ. އަނެއްކާ މިއީ އިތުރުވި ބޮޅެކެވެ.

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އާއިލީ ހަވީރުގެ ތެރެއިން

މިވީޑިއޯ ޝެއަރ ކުރި ގިނަ މީހުން ބުނީ، ކުޑައިރުގެ މާޒީ ހަނދާންވި ކަމަށާއި، އަލުން އަނބުރާ އެދުވަސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިވީޑިއޯއާއެކު އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް އެއީ ކޮން ކުޅިވަރެއްކަން ކިޔައިދީ އެކުޅިވަރު ގޭތެރޭގައި ކުޅެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުގެ ގިނަ ކުޑަ ކުދިންނަށް މުށިގެއޭ ބުނުމުން ނޭނގޭކަން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރިއެވެ.

ހިތާމައަކީ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ މިފަދަ ކުޅިވަރުތައް ނެތިދާތީއެވެ. ރައީސްގެ މިއަމަލުފުޅާއެކު މުށިގޭގެ ވާހަކަ ގަދަވި ނަމަވެސް ވެލީގެ ގިނަ ކުޅިވަރުތައް މިއަދު ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އަކުން ބަކުން، ފަސްއޮއް އަދި ފަސްގާކޮޅު ފަދަ ކުޅިވަރުތަކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ ކުދިންގެ އަތުން ފޯނާއި، ޓެބްލެޓް، ޓީވީ އަދި ވީޑިއޯ ގޭމްތަކުން ދުރުކޮށް މިފަދަ ކުޅިވަރުތަކަށް އެކުދިންނާއެކު ކުޅެން އެބަޖެހެއެވެ. މިފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޑަ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނަމަވެސް ދިރުވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު މިއަދު އާންމުވި ރައީސްގެ ވީޑިއޯއިން ހާމަވެގެން ގޮސްފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.