ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ

ރައީސް ސޯލިހް، އެމްޑީއެންގެ މެންބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކަން: ޝިޔާމް

  • 2015 ގައި ނެރިފައިވަނީ ތަފާތު ރިޕޯޓެއް
  • އިސްލާމްދީނާ ހިލާފް ވާހަކަ ހިމެނޭ ރިޕޯޓަކީ މިއަހަރު ނެރުނު ރިޕޯޓެއް
  • އެމްޑީއެންގެ މެންބަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 9 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 14:31 | 3,133

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - މުހައްމަދު ފަޒީން

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ނެޓްވޯކްއިން ނެރުނު އިސްލާމްދީނާ ހިލާފް ވާހަކަތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން، އެ ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޒިންމާއަދާ ނުކުރެއްވުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ލީޑަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ޝިޔާމް ބުދަ ދުވަހު މަޖިލިސްކުރާ ގޭގެ ކުރިމަތީގައި ހުންވައިގެން މީޑިއާއާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ބާނުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވި ރިޕޯޓަކީ އެއީ މުޅިން ނުބައި މައުލޫމާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީއެންއިން ޕަބްލިޝްކޮށްފައި ވަނީ "ލަވް އޮފް އިސްލާމް ވާސަސް ހޯލީ ވަރ" ނަމަކަށް ކޔާ ރިޕޯޓެއް ކަމަށާއި، އެއީ މިހާރު ފެންމަތިވެގެން އުޅޭ ރިޕޯޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިހާރު ފެންމަތިވެގެން މިއުޅޭ ރިޕޯޓަކީ މި ފަހުން ޕަބްލިޝްކޮށްގެން އުޅޭ ރިޕޯޓެއް ކަމަށާއި، މި ރިޕޯޓުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ އެތައް ކަމެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފާޅުކުރަމުން އައިސް އެކިއެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައާއި، ސޯޝަލް މީޑިއާގައާއި އަދި އެކި ޒަރިއްޔާތަކުން ސަރުކާރަށް އެވާހަކަތައް އިއްވަން މަސައްކަތް ކޮށް އެންމެފަހުން ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ރައީސަށް މަޖުބޫރުވެގެން ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސަށް މަޖުބޫރުވެގެން ރާއްޖޭގައި ތިބި އެތައް އިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ އިލްމުވެރިންނަށް ރައީސް ދެއްވި ޔަގީން ކަމަކީ އެމްޑީއެން އުވާލަދެއްވާނެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރައްވާގޮތުގައި ރައީސަށް ގާނޫނު އަސާސީން މަތިކުރާ، މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްލާމްދީނާ ހިލާފް އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ކުރައްވަން ގާނޫނު އަސާސީން މަތިކުރާ ޒިންމާ އޭގެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާނުކުރެވޭތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ހަމައެއާއެކުގައި ހަމައެކަނި އެމްޑީއެން އުވާލުމަކުން ގާނޫނު އަސާސީގައި އެބުނާ ޒިންމާ އުފުލުނީކީއެއް ނޫން.

~ އަހުމަދު ޝިޔާމް / ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީއެން އުވާލި ނަމަވެސް އެ ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުން ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގައި ޓެރަރިޒަމް ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ގޮތުގައި ބޮޑެތި މުސާރަ ދީފައި ތިބި މީހުން އެ ޖަމިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގައި އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި އެ ބޭބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހަރުދަނާ ޒިންމާދާރު ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވިކަމަށްވާނީ އަދި ރައީސަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ ނެގުނު ކަމަށްވާނީ އެ ޖަމިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިގެން ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އެތައް ގޮތްތަކެއް އެބަހުރި. ދެން ވިދާޅުވަނީ އެމްޑީއެންގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައޭ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބެވި އިރުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްގެން އަދި މި ނޫން ވެސް ޖިނާއީ ކުށްތައްކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުތަކުން އެބަހުރި ފިޔަވަޅު އަޅާފައި. ޕާސްޕޯޓް ވެސް ހިފަހެއްޓޭނެ ދެއްތޯ. އަދި މި ދަންނަވާހެން މިއަދު ސަރުކާރުގައި ތިބި މީސް މީހުން ވެސް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ. އަދި އެކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ، ތިން ހަތަރު ލައިނަކުން ބަޔާން ނެރުއްވި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެއީ ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މިކަމަށް ޖަވާބުދާރީވީ ކަމަކަށް.

~ އަހުމަދު ޝިޔާމް / ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ރައީސް ނެރުއްވި ބަޔާނަކީ އިލްމުވެރިންނަށް މަލާމާތް ކުރައްވާ ނެރުއްވި ބަޔާނެއް ކަމަށާއި، ފެނިގެން ދިޔައީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ސަރުކާރެއްގެ ރައީސަކު ކަންތައްކުރެއްވިތަން ކަމަށް ޝިޔމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު ވިދާޅުވީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހާ ހިސާބަށް އެމްއެންޑީ އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓަކީ "ލަވް ފޮރ އިސްލާމް ވާސެސް ހޯލީ ވަރ" ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މިހާރު އާންމުވެގެން އުޅޭ ރިޕޯޓް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި އޮންނަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ނެރުނު އެމްޑީއެން ޕްރިލިމަނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް. 2015 ވަނަ އަހަރު ނުކުތީ ރެޑިކަލައިޒޭޝަނާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ނޫން. އެހެންވީމަ ރައީސް ރައްޔިތުންނަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ އަޅުގަނޑު އެދެން ރައީސް މައާފަށް އެދެން ނުވަތަ އެ އިސްލާހު ކޮށްފައި ރައްޔިތުންނަށް އެ ބަޔާން ރީތިކޮށް އިއްވައިދޭން.

~ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓެއްގައި އިސްލާމްދީނާ ހިލާފް ވާހަކަތަކެއް ހިމެނި މައްސަލައެއް ދާދި ފަހަކުން ފެންމަތިވިއިރު، އޭރު އެ ޖަމިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވުމުން އެ މަގާމުތަކުން އެ ބޭފުޅުން ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅިއެވެ. ނަމަވެސް ބަލައިނުގަނެ މަޖިލީހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.