އާދީއްތަ 06 ޑިސެންބަރު 2020
10 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި

  • މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ދެލިކޮޕީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނާނެ

ކ. މާލެ | 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:58 | 2,962

އޭޖީ އޮފީސް - އޭޖީ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލަށް ޢާންމުންނަށާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުލަވާލާ މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލަކީ މަދަނީ ދަޢުވާތަކާބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި، ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި، ހެއްކާބެހޭ ބައެއް އުޞޫލުތައް ބަޔާން ކުރާ ބިލެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޯޓުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި، އިސްތިޢުނާފުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި، އެނޫންވެސް މަދަނީ އިޖުރާޢަތާގުޅޭ ޢާންމު އުޞޫލުތައް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު އެކުލަވާލާފައިވާ ބިލެެއް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ޢާންމުންގެ ޚިޔާލަށާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައި، މިއަދު ޢާންމުކުރި މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލުގެ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ، އ.ދ. ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.) ގެ އެހީއާއެކު އޭޖީ އޮފީހުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމަށްވާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޮދަމްބްރިއާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯ ސްކޫލްގައި ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ އިމެނުއަލް ގުއިންޝާޑެވެ.

މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، 15 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ދެލިކޮޕީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި މިހާރުވަނީ ޢާއްމުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.