ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އާކްސް މެރިން ސާވިސް

އާކްސް މެރިން ސާވިސް ކުންފުނީގެ ސާވިސް ސެންޓަރ ވިލިމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

  • އާކްސް ކުންފުންޏަކީ 24 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުންފުންޏެއް

ކ. މާލެ | 30 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 19:50 | 2,422

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު އާދިލް އާކްސް ލައިފް ރާފްޓް ސާވިސް ސެންޓަރ ހުޅުވުން - ރާއްޖެ އޮންލައިން

އާކްސް މެރިން ސާވިސް ކުންފުނީގެ ލައިފް ރާފްޓް ސާވިސް ސެންޓަރ ވިލިމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ސާވިސް ސެންޓަރ ހުޅުވައިދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު އާދިލެވެ. އާކްސް ސާވިސް ސެންޓަރގައި އޮތް ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމިން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އާދިލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ 99 އިންސައްތަ ކަނޑު އެކުލެވިފައިވާ ގައުމަކަށް ވެފައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަނޑު ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާދިލް ވިދާޅުވީ ކަނޑު މަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ލައިފް ރާފްޓް ފަދަ ތަކެއްޗަކީ ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ ތަކެތި ކަމަށެވެ. އާދިލް ވަނީ ލައިފް ރާފްޓް ކުންފުނި ވުޖޫދައް ގެނައި ތިން ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުއަދާ ކޮށްފައެވެ.

މި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާކްސް މެރިން ސާވިސް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިއަދު ހުޅުވުނު ލައިފް ރާފްޓް ސާވިސް ސެންޓަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން މިވަގުތު ލައިފް ރާފްޓް ސާވިސް ކުރާ ހަމައެކަނި ތަނަކީ އާކްސް ލައިފް ރާފްޓް ސާވިސް ސެންޓަރު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކުފުންޏަކީ އައިއެސްއޯ ސްޓޭންޑަރޑް ގަބޫލްކުރާ ކުންޏެއްކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މުސްތަގުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި އެ ކުންފުނީގެ ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ހުޅުވުމަށް ވިސްނައިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ދެކުނާއި އުތުރުގައި މި ކަން އެންމެ ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުތަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އާކްސް ކުންފުންޔަކީ ގާތް ގަނޑަކަށް 24 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން މި ކުންފުންޏަށް ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު މެރިން ސާވިސް ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.