ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެމްޓީސީސީ

ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އެމްޓީސީސީއަށް އަންނަނީ ޕްރޮފިޓް ވަމުން: ސީއީއޯ

  • ފާއިތުވި 6 މަސް ތެރޭގައިވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ލިބެމުން އައިސްފައިވޭ
  • ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ޝާހު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ
  • ޔާސީ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 16:36 | 2,805

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އަށް އަންނަނީ ޕްރޮފިޓް ވަމުންކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ ފާއިތުވި 6 މަސް ތެރޭގައިވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ލިބެމުން އައިސްފައިވާ ކަަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު ޕްރޮފިޓް ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ޝާހު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެމްޓީސީސީގެ ހާލަތު 2018 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފަހު މާލީ ހާލަތު އޮތީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން، އަޅުގަނޑުމެން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުވިފަހުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޖެނުއަރީ އިން ޖޫންއާއި ހަމައަށް އައީ ގެއްލުން ވަމުން، އެހެން ނަމަވެސް އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ސަރުކާރުގެވެސް އެއްބާރުލުމާއެކީގައި އެމްޓީސީސީ މިހާރު ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ ޕްރޮފިޓް ވަމުން، އެއީ ހަމަ ސަރުކާރުގެވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމާއެކީގައި

~ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ސަރުކާރު ބަދަލުވި ދުވަސްކޮޅު އެމްޓީސީސީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނުކަމަށް އެ ކުންފުނިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ބައެއް މަޝްރޫއުތަކާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވެސް މެދުކެނޑިފައިވާކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ހިމަނައިގެން މަޝްރޫއުތަށް ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޝާހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެމްޓީސީސީގެ ތާރީޚުގައިވެސް އެހައި ކުޑަ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިހާރު މި ހިންގާ ވަރަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށްވެސް 17 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަގު ހެދުމުގެ 8 ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާއިރު، އެ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއްވެސް މިހާރު ހުރީ މޯބަލައިޒް ކުރެވިފައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.