ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ހ އަބަދަށްފެހި މަގުގެ ގެތަކުގައި އަލިފާން ރޯވުން

އެންމެ ފޮޓޯއަކުން ބުނެދޭ އެތައް ވާހަކަ، ދިވެހިން މިއަށްވުރެ ހޭލުންތެރިވާންވެއްޖެ !

  • އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގިނަ ގެތަކަށް ފެތުރިފައިވޭ
  • އާންމުން އެއްވެފައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ދަތިވެފައިވޭ
  • ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުތައް ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކުރި

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 23:14 | 25,440

އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުގައި މީހުން ފޮތޯ ނަގަމުންދަނީ - ޓްވިޓަރ

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ތަފާތު އެކި ހިޔާލުގެ އެކި ފިކުރުގެ މީހުން ތިބި ކަމުގައި ވިޔަސް ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ނަމޫނާ އެއްބައިވަންތަކަމެކެވެ. ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުގައި އޮތް ކަމަށް ބުނާ ފަދަ އެއްބައެއްވަންތަކަމެކެވެ.

އެގޮތުން ސުނާމީގެ ކާރިސާއާއި، އަލިފާނުގެ އެކިއެކި ހާދިސާތަކާއި، ފެންބޮޑުވުން ފަދަ ހާދިސާތަކުގައިވެސް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ފެނިފައިވަނީ ނަމޫނާ އެކުވެރިކަމެކެވެ.

ރަށެއްގައި ފެން ބޮޑުވެގެން ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަން މި އުޅެނީ މިފަދަ ބައެއް ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނޭނގި ނަމަވެސް ކުރެވޭ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގައި މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލީ ހ.އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުންނެވެ. އެގޮތުން އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގިނަ ގެތަކަށް ފެތުރިފައިވާއިރު، ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތުން ފެށިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި އާންމުންނާއި އެކި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންވެސް ކެނޑިނޭޅި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް މި ޚަބަރުތައް ޓީވީންނާއި އެކި ފަރާތްތަކުން އަޑުއިވެމުން ދިޔައިރު ފާހަގަވެގެންދިޔައީ އެ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން އެއްވެފައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުތަކާއި، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވެގެންއުޅޭ ކަމެވެ. އެގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ތަކުރާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުތައް ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ބަލާލުމުންވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ މި އިރުޝާދުތައް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުނުކުރާކަމެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އާންމުންގެ ފަރާތައް އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ނަގަމުން ދިޔައިރު، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވެގެން އުޅުނު މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔައެވެ. އެގޮތުން އެ ހާދިސާގެ ފޮޓޯތަކަށް ބަލާލުމުންވެސް މިކ މަންޒަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ނަމަވެސް ދިވެހިންގެ މި އާދަ މިއަދު ބަދަލުކުރަން ނުވޭތޯއެވެ؟ މީގެ 3 އަހަރު ކުރިން ކޯސްޓްލައިންގައި ހިނގައި ދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައިވެސް މިފަދަ ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ބައެއް ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ފެން ހޮޅިތައް ގުޅައިގެން ވެވުނު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔައިރު ހަމަ އެ ގެތަކުގެ ބައެއް ފްލޯތަލުގައި ފޮޓޯނަގަން ތިބި މީހުންގެ މަންޒަރު މީސްމީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާއިރު، މިއަދުގެ މަންޒަރުތަކުންވެސް އާވެގެން ދަނީ އެ ހަނދާންތަކެވެ.

ހ އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ދިވެހިން ހަޤީޤަތުގައިވެސް މިއަށްވުރެ ހޭލުންތެރިވާން ވެއްޖެއެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުތައް އަޑުއަހައި އެއަށް ސަމާލުވާން ވެއްޖެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަމިއްލަ ފުރާނަ އެއަށްވުރެ މުހިއްމެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.