އަންގާރަ 26 މެއި 2020
07 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 03
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

  • ދޭދޭ މީހުންގެ ގުޅުންތައް ރަނގަޅުކުރަން ދަންނަ މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި މުޖްތަމަޢު ދެމިއޮތުން މުހިއްމު
  • ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އަދި ތަޙައްމަލުކުރާ މުޖުތަމައެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު
  • ވުޒާރާތަކުން މިހާރު މިކަމާގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 09:35 | 2,547

ދީނީ އެއަބއިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނައިބު ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނަށް އިހާނެތިކޮށްހިތުމާ، ދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނަ އެޅުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ހުރި މައިގަނޑު ދަތިތަކަކީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައްކަމަށާއި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާހުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދޭދޭ މީހުންގެ ގުޅުންތައް ރަނގަޅުކުރުމާއި ތަހައްމަލުކުރަން ދަންނަ މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި މުޖްތަމަޢު ދެމިއޮތުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކަ އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އަދި ތަޙައްމަލުކުރާ މުޖުތަމައެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ހިމެނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި އިދާރާތަކުގެ ވެރިން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން އެ އިދާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކުން މިހާރު މިކަމާގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ނައިބު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދޭދޭ މީހުންގެ ގުޅުންތައް ރަނގަޅުކުރުމާއި ތަހައްމަލުކުރަން ދަންނަ މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި މުޖްތަމަޢު ދެމިއޮތުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުވައިލެއްވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމު އެފެއާޒްއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އިތުރުން ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފްއޮފް ސްޓާފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.