އަންގާރަ 26 މެއި 2020
07 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 03
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ނަން ފޮނުވާނީ މަޖިލިސް ހުޅުވެން ވާއިރަށް, ވަކި ނަމެއް އަދި ކަނޑަނާޅަން: ރައީސް

  • ދިޔާނާއާއި މަހާޒުގެ ނަމަކީ އެއް ހަމައެއްގައި ދަރަޖަ ކޮށްފައިވާ ދެބޭފުޅުން
  • ޖޭއެސްސީން ރައީސަށް ލަފާއެރުވީ ދިޔާނާ ނުވަތަ މަހާޒު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް
  • މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި ތިއްބަވަނީ ހަ ފަނޑިޔާރުން

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 09:37 | 4,810

ޖޭއެސްސީއިން ރައީސަށް ލަފާ އެރުއްވިއިރު "ހައިލީ ރެކޮމެންޑް" ކުރި ދިޔާނާ ސައީދު(ކ) އަދި މަހާޒު އަލީ ޒާހިރު. - އާކައިވް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމުގައި އަދި ވަކި ނަމެއް ކަނޑަނާޅުއްވާ ކަމަށާއި ނަން ފޮނުއްވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވެންވާއިރަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒު އަލީ ޒާހިރު އައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ލަފަޔަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވުމުން އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ "ހައިލީ ރެކޮމެންޑް" ކުރާ ދެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދިޔާނާ ސައީދާއި މަހާޒުގެ ނަން ރައީސަށް އަރުވާފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތި ލެއްވި ދިޔާނާ ސައީދާއި އެމަނިކުފާނަށް ގަބޫލު ކުރެވުނު މަހާޒުގެ ނަން އެއްހަމައެއްގައި ދަރަޖަ ކުރުމަށްފަހު ޖޭއެސްސީއިން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާނީ ކިހިނެތްތޯ އަދި ނުނިންމަވާ ކަމަށެވެ. މަޖިލިސް ހުޅުވެންވާއިރަށް ގޮތް ކަނޑައަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ނުނިންމަން އެއްނަން ތޯ ފޮނުވާނީ ދެ ނަންތޯ ފޮނުވާނީ، މަޖިލިސް ހުޅުވޭއިރަށް ނަން ފޮނުވާނަން

~ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ދައުރު ފެށޭނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖޭއެސްސީއިން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސަށް ރެކޮމެންޑްކުރި ތިންވަނަ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒާއި، އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ސަމީރު އަދި ފަނޑިޔާރު ޝުއައިބު ހުސެއިން ޒަކަރިއްޔާގެ ނަން ވެސް ހުށައަޅާފައެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 148 ވަަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބުނެފައިވާ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެހާ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރާނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރާ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން އެ ނަންތަކެއް ފާސްވުމުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ފޮނުވާ ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމުން އެބޭފުޅުން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަންކުރަން ޖެހެ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވަނީ އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެމަގާމުން ވަކި ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗު ވަނީ ފަހަކުން ހަތަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު އަލަށް އިތުރުވި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަގާމަށް ހައިކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަޒްމިލަރްދާ ޒާހިރާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ އައިޝާ ސުޖޫން ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ ހަ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.