ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ސޭންޑްސް ވެލްނެސް އެންޑް އެސްތެޓިކް

ސޭންޑްސް ވެލްނެސް އެންޑް އެސްތެޓިކް ގެ ނަމުގައި ސްޕާއެއް ހުޅުވައިފި

  • މި ސްޕާއަކީ ސްޓްރެސް ފިލުވުމަށް ހިތްގައިމު މާހައުލެއް އޮތް ސްޕާއެއް
  • ސްޕާ ހުންނަނީ ހ. ކަނދުގަސްދޮށުގެ ހަވަނަ ފްލޯގައި

ކ. މާލެ | 19 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 08:15 | 9,961

ސޭންޑްސް ވެލްނެސް އެންޑް އެސްތެޓިކް ގެ ނަމުގައި ސްޕާ ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

ސޭންޑްސް ވެލްނެސް އެންޑް އެސްތެޓިކް ގެ ނަމުގައި ސްޕާއެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ މި ސްޕާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި، ސްޕާ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްއެވެ.

ސޭންޑްސް ވެލްނެސް އެންޑް އެސްތެޓިކް ސްޕާއިން ހަށިގަނޑުގެ ޓްރީޓްމަންޓުތަކާއި މަސާޖް ތެރަޕީގެ އިތުރުން ސްޕެޝަލައިޒް ޓްރީޓްމަންޓުތަކާއި އެކްސްޕްރެސް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ސްޕާގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މި ސްޕާއަކީ ސްޓްރެސް ފިލުވުމަށް ހިތްގައިމު މާހައުލެއް އޮތް ސްޕާއެއް ކަމަށާއި ސްޕާގެ ޓްރީޓްމަންޓުތަކުގެ ސަބަބުން ހާސްކަން ކުޑަވެ، ސިކުނޑި ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

ހ. ކަނދުގަސްދޮށުގެ ހަވަނަ ފްލޯގައި ހުންނަ މި ސްޕާއަކީ ގުދުރަތީ ތެޔޮތަކުން ކުރެވޭ މަސާޖުތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު އަނިޔާވުމުން އެކަމުން އަރައިގަންނަން ކުރެވޭ މަސާޖުތައްވެސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޕާއެކެވެ. އެގޮތުން، މި ސްޕާގެ ޕެޑީ ސްޕާގައި، ހާއްސަ ޓްރީޓްމެންޓެއްގައި މޮރޮކަން މިނެރަލްސްއާއި ޗަރކޯލް ޑިޓޮކްސް ބޭނުން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޕެޕަރ މިންޓް، ޗޮކްލެޓް، މޮރިންގާ، ކްލޭ، އެވޮކާޑޯ އަދި ޔޯގަޓް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މިސްޕާގައި ޓްރީޓްމެންޓް ދެއެވެ.

އެ ސްޕާގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްޕާގެ މާކެޓިންގ އަދި އޮޕަރޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝިޒްލީން ވިދާޅުވީ އެ ސްޕާއިން ކަސްޓަމަރުންގެ ސިއްހަތާއިމެދު ވިސްނާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ކަސްޓަމރުންގެ ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ބަލަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިތްފަސޭހަ، އަމާން މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓަތައް ހެދިފައި ހުންނާނީ ގުދުރަތީ ރީތިކަމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިއްބައިދޭނެ ގޮތަށް

~ ސޭންޑްސް ވެލްނެސް އެންޑް އެސްތެޓިކްގެ މާކެޓިންގ އަދި އޮޕަރޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝިޒްލީން

މި ސްޕާ ޑިޒައިން ކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ ޕްރައިވެސީ ލިބޭނެ ގޮތަށެވެ. އަދި ސިންގަލް ރޫމްތަކުގެ އިތުރުން ދެމަފިރިންނަށް އެކުގައި ތިބެވޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން، ކަޕްލް ރޫމްސް ވެސް މި ސްޕާގައި ހުންނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.