raajjemv logo
ބިދޭސީ މަސަައްކަތްތެރިން
އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާކޮށްފި
 
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުން
 
އިގްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރަށް ބަލާފައި މި ނިންމުން ހަ މަސް ފަހުން ރިވިއުކުރާނެ
 
ކުރިޔަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންސްކިލްޑް ވަރކަރސްގެ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އެތެރެއެއް ނުކުރެވޭނެ
އަމަން ހަލީމް
44,798
ކ. މާލެ |
18 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 15:03
ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހެއް: މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި 150000 ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރޭ
އަޝްވާ ފަހީމް

އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ބަންގްލަދޭޝްއިން މަސައްކަތްތެރިން އެތެރެ ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މި ނިންމުން އިއުލާން ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްއިން އެއްވެސް ކަހަލަ "އަންސްކިލްޑް" (ތަމްރީން ލިބިފައި ނުވާ) އެއްވެސް މަސައްކަތު މީހަކު އެތެރެއެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދައެއް ދުލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން މިހެން ނިންމާފައި މިވަނީ ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން އަންނަ ކޮންމެ ގައުމަކަށްވެސް އަންސްކިލްޑް މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާއެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހުގައެވެ. އަންސްކިލްޑް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކޮންމެ ގައުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޓާއަކީ ކޮންމެ ގައުމަކަށް 150000 މަސައްކަތްތެރިންނެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިހާރުވެސް، ރާއްޖޭގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 150000 މަސައްކަތްތެރިން އެބައުޅޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 50000 މީހުންނަކީ ނުގަވައިދުން އުޅޭ މީހުންކަމަށް މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

2%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
78%
އުފާ ވެއްޖެ
1%
ދެރަ ވެއްޖެ
10%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
2%
މޮޔަވެއްޖެ
6%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 11:17
ލާމް
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ކުން ފުނި ތައް ޚާއްސަކޮށް ރިސޯޓްސް އަދި ރިސޯޓްސް ހިނގާ ކުން ފުނި ތަކުގައި %12އަށްވުރެ ގިނަ ބޭރު މީހުނަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭގޮތަށް ޤާނޫނަކުން ލާޒިމް ކުރުން މާ މުހިއްމު ކަމަށް ދެކެން !
18 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 16:09
ޤައުމު
ބަންޤުލަދޭސި މީިހުން ނުގެނެސް މިހާރު އިންޑި މީހުން އެތެރެ ކުރަނީ މިއަދުވެސް އިންޑިއާ ބޮޑު ކޮންޓެއިނާ އެއްގެ މީހުން ފޯސީޒަން އައްގެނެސްފި
18 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 16:04
ކަޅުބެ
ޓުއަރިސްޓް ވިސާގައި އަންނަ މީހުންނާައި މަސައްކަތަށް އަންނަ މީހުން ވަކިވާނެބާ؟
18 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 15:46
ކޯޓާ
ކޮންމެ ގައުމަކަށް އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ކޯޓާ އޭތޯ؟ މިހާރުވެސް އެއަދަދަށް ހަމައެކަނި ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އެބައުޅޭ. ހަތަރު ލައްކަ އާބާދީ ހަަމަނުވާ ގައުމަކަށް އެކަށޭނަ އަދަދެއްތޯ މިއީ؟ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ބިދޭސީން. އެތެރެވުން މަނާ ކުރެވުނަސް، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ފަންސާސް ހާސް ބިދޭސީން ބޭރުވެސް ކޮށްގެން މިކަން ހައްލު ވާނީ. އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ގައުމު މިގޮތައް ހަލާކު ކުރުމަކީވެސް ބާގީން ކުރާ ކަންކަން. ގައުމަށް ގައްދާރުވުން ނޫން ކޮންކަމެއްތޯ މިއީ؟