ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަގޭ ރިޕޯޓް

ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހްތަކުގައި މައްސަލައެއް ނެތް!

  • ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހްތަކުގައި ފުލުހުންނަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްޤުތަކެއް ހަނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ
  • ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤު މީގެކުރިންވެސް ބައެއް ޤާނޫނުތަކުން ހަނިކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 23:09 | 5,005

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެންހުރި ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހްތަކާއެކު ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެއް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެ ބިލް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާނެވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ބިލް ފާސްކޮށްފިނަމަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ބިލްގައި އޮތް އެއްޗަކާއި، މިހާތަނަށް އަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތްތައް އެނގެނީ އޭގެތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އެއީ ކުރުން މުހިންމު ސުވާލެވެ.

ބިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވާ އެއް މާއްދާއަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2 ވަނަ ބާބުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤު ހަނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެވެ. އޭގެއިތުރުން ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރާއި، ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސިއްރުކަމަށް ގެނައިސްފައިވާ ހަނިކަމަކީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ނުކުތާތަކެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތްކަމަކީ މިހާރުވެސް އެތަކެއް ޤާނޫނަކުން މި ދެންނެވި ހައްޤުތައް ހަނިކޮށްފައިވާތީ އެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބުނެފައިވާގޮތުން ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް ހިނގާ ޤައުމުތަކުގައި ހައްޤުތައް ހަނިކުރާ މިންވަރަށް، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2 ވަނަ ބާބުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްޤުތައް ހަނިކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަދި މުޅި މުޖުތަމައުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ބައެއް ހައްޤުތައް ހަނިކުރުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީ ހުރަހެއް ނާޅަ އެވެ. އެގޮތުގެމަތިން މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ޤާނޫނުތަކުން ވަނީ ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤުވެސް ހަނިކޮށްފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުން މި ދެންނެވި ހައްޤު އޮތީ މިހާރުވެސް ހަނިކޮށްފަ އެވެ. އަދި ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުންވެސް އޮތީ ހަނިކޮށްފަ އެވެ.

ދެން އޮތީ ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޤާނޫނުން ލިބިދިނުމެވެ. މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިދެ އެވެ. އަދި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 24 ގަޑިއިރުފަހުން ދުކޮށްލާ، ހަމަ އެ މިނެޓުގައި ހައްޔަރުކުރުގެ ބާރުވެސް ފުލުހުންނަށް ލިބިދެ އެވެ. އެހެންކަމުން ނުބައި ނިޔަތެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރާނަމަ، ޤާނޫނުތަކުން އެކަން ކުރުމުގެ ބާރު މިހާރުވެސް ފުލުހުންނަށް ލިބިދެ އެވެ. ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ސިއްރުވެރިކަންވެސް އޮތީ ހަމަ މި ދެންނެވި ގޮތަށެވެ.

ދެންއޮތީ އަލަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގައި ހުރި ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެވެ. މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓެރަރިޒަމް މާނަކޮށްފައިވުމުން ސަރުކާރައި ދެކޮޅަށް ބަހެއް ބުނާ މީހާވެސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބަރު ފުލުހުންނަށް ލިބިދެ އެވެ. ނަމަވެސް އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުގައި ޓެރަރިޒަމް ވަނީ އިތުރަށް މާނަކޮށް، އެ ކުށްތަކަކީ ކޮބައިކަން ތަފްސީލްކޮށްފަ އެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްކުރުމުން ނޫނީ ފުލުހުންނަށް މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރެވުމެވެ. މިހާރު އަމަލުކުރާ ޤާނޫނުން ހަމަ ކޮންމެ ބޭނުމެއްގައިވެސް އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުރަހެއް ނެތްއިރު، ނިމުނު އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަންވެސް ކުރީ މި ދެންނެވި ގޮތަށެވެ. ޓުވީޓެއް ކުރުމުންވެސް ހައްޔަރުކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުން އޮތީ ދައުވާކުރާ ހިސާބުގަ އެވެ.

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހްތަކުގައި ތަހުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ބާރުތަކެއް ދިނުމުގެ އިތުރުން ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނާއި، އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް ހާއްސާ މާއްދާތަކެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ. ކަންކުރަންޖެހޭނެގޮތާއި، ހުރިހާ ތަފްސީލްތަކެއްވެސް ޤާނޫނުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވަނީ އަނގަ މައްޗަށް ނަގައިގެން އެއް މުއައްސަސާ އަނެއް މުއައްސަސާގެ ބޮލަށް ކަންތައް ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެ މީހަކު ކުރަންޖެހެނީ ކޮން ކަމެއްކަން ސާފުވުމެވެ.

މިއީ އަދި ޤާނޫނުގައި ހުރި ބައެއް މާއްދާތަކެވެ. މުޅި ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހްތައް އެއްކޮށް ކިޔާލުމުން، ނުރައްކަލަށްވުރެ ބޮޑަށް، ޤަނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދެނީ ރައްކާތެރިކަންކަން އެނގިގެންދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް ކަންކުރަން ތިބޭ ބައެއް ނިޔަތް ގޯސްވެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނަށް ކިތަންމެ ފުރިހަމަ އިސްލާހެއް ގެނައިނަމަވެސް އޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.