އަންގާރަ 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019
11 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ރައީސް ސޯލިހު

މިވަގުތު އަޅުގަނޑު އަތުގައި އޮތީ 2 ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓު، ދެ ރިޕޯޓު އޮތީ ދެގޮތައް: ރައީސް ސޯލިހް

  • ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ވިހާވެސް އަވަހަކަށް އެރުވުމަށް އެންގިން

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 13:44 10,026

ރައީސް ސޯލިހު ހަފްލާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2 ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓުކަމަށާއި، ދެ ރިޕޯޓުގައި ވެސް ފުށުއެރުންތެރިކަން އެބަހުރިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރި މައުލޫމާތާއިއެކު އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ރިލްވާން މައްސަލައިގެ ދެ ވަނަ ޑްރާފްޓް އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނުން އެ ރިޕޯޓު ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ރިލްވާންގެ އާއިލާއިންނާއި ރައްޓެހިންގެ އިތުރުން އާންމުންގެ ފަރާތުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަމުން ދާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކާއެކުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަނެ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެޅުމަށް އެއްބަސްވެވުނުކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ދެ ޑްރާފްޓް ލިބިފައިއޮތް އިރުގައި ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓާއި ދެވަނަ ޑްރާފްޓްގައި ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަކަށް ވާތީ އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި ވީހާވެސް އަވަހަށް ފައިނަލް ޑްރާފްޓެއް އެރުވުމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްގައި އޮތީ 62 ސޮފްހާ އަދި 1 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ލިބުނު ޑްރާފްޓްގައި 70 ސޮފްހާ ހިމެނޭ. ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްގައި ރިލްވާނަށްވީ ގޮތް ލިޔަމުން އައިސް އޮތީ ރަތް ކާރަކަށް ލައިގެން އައިސް ލޯންޗަކަށް އަރުވައިގެން ވީކަމެއް ވީކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ޑްރާފްޓައް އައި އިރުގައި މިހާރު މިއޮތީ މުޅިން އެހެންގޮތަކަށް ބަދފަލުވެފައި. މިހާރު މިއޮތީ ކަންނެލި ދޯންޏަކަށް އެރުވި ވާހަކަ. ތަހުގީގު ކުރިޔަށް ދިޔަ ވަރަކަށް ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައް އެބަ ފެނޭ.

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަޔާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނަމަ، އަދި ތަހުގީގަށް ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭނަމަ އެކަން ކުރާނެކަމަށާއި ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަސްނުޖެހޭނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް