އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

މިއަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު މިނީ ބަސް ތައާރަފް ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

  • މާލެ ސިޓީގެ އެތެރޭގައި ދުއްވޭނެފަދަ މިނީބަސްތަކުގެ ކަންތައް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
  • މިނީބަސް ތައާރަފު ކުރުން ލަސްވެފައިވަނީ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ އަދި ވަކި ސައިޒަކަށް ފެތޭ ބަސްތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ބޭނުންވަނީ 16 ސީޓު ނުވަތަ 18 ސީޓު ހިމެނޭ ގޮތަށް އަދި މާލޭގެ ގޯޅިތަކުގަ ދުއްވޭ ވަރުގެ ހަނި ބަސް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 18:02 5,435

ނުވަގަޑި މީޑިއާ" ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިނިސްޓަރ މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ - އާކައިވް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މިނީބަސް ތައާރަފް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް "ނުވަގަޑި މީޑިއާ" ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ދަށުން އާދިއްތަ ދުވަހު މީޑިއާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، މާލެ ސިޓީގެ އެތެރޭގައި ދުއްވޭނެ ފަދަ މިނީބަސްތަކުގެ ކަންތައް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނީބަސް ތައާރަފު ކުރުން ލަސްވެފައިވަނީ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ އަދި ވަކި ސައިޒަކަށް ފެތޭ ބަސްތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެފަދަ ބަސްތަކެއް ހަދަން ބަޔަކަށް އޯޑަރު ދީގެން އެ އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭނުންވަނީ 16 ސީޓު ނުވަތަ 18 ސީޓު ހިމެނޭ ގޮތަށް އަދި މާލޭގެ ގޯޅިތަކުގަ ދުއްވޭ ވަރުގެ ހަނި ބަސް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލަށް ބަސްތަކަށް އޯޑަރުކޮށްފަ ގެންނަން ގާތްގަނޑަކަށް 90 ވަރަކަށް ދުވަސް ނަގާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެއަށްވުރެ އަވަސްކުރެއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

90 ދުވަހޭ މި ދެންނެވީ، 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކްޓްލީ މިކަން ފެއްޓޭނެއޭ ނުވަތަ ނުފެއްޓޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން، އެކަމަކު ނުވަދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކަހަލަ ޕީރިއަޑެއްގަ މި އޯޑަރު ކުރާ މިކަހަލަ ބަސްތަކާ ކަންތައްތައް އޮންނަނީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީން މިކަމަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް