ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ވެހިކަލް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

މާލޭ މަގުތަކުގެ 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑުބައިގައި ހުރީ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް: މިނިސްޓްރީ

  • އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖް ލިމިޓް ކަނޑައެޅޭނެ
  • 2021 އިން ފެށިގެން ވެހިކަލް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ފަށާނެ
  • މަހެއްގެ މައްޗަށް 600 އަށްވުރެ ގިނަ ސައިކަލް ރަޖިސްޓްރީކުރޭ

ކ. މާލެ | 8 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 14:41 | 13,609

މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ނަޒީރް - ރާއްޖެއެމްވީ

ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ މަގުތަކުގެ 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑުބައި ހިއްސާކުރަނީ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަގުތަކުގައި ހުންނަ ޓްރެފިކް ލައިޓްތައް ބޭނުން ނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ނަޒީރް ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި ހުރި 3 ޓްރެފިކް ލައިޓް ޖައްސައިފިނަމަ މަގުތައް އިތުރަށް ތޮއްޖެހިގެންދާ ކަމަށާއި، އެހެން މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ މަގުތަކަށް ނުތަކާ ވަރަށް އުޅަނދުތައް ގިނަވުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަހެއްގެ މައްޗަށް 600 އަށްވުރެ ގިނަ ސައިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު، ހަމައެކަނި މާލޭގެ މަގުތަކުގެވެސް 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަށް ހިއްސާކުރާ ކަމަށާއި، މާލޭގައި އެކަނިވެސް 68000 އަށްވުރެ ގިނަ ސައިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނަޒީރް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 4 ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ތަކުގެ އަދަދު 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ކަމަށާއި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދެމީހަކަށް އުޅަނދެއް ހުރި ކަމަށް މީގެ މަހެއްގެ ކުރިން ހެދި ތަފާސްހިސާބުތަކަކުން ދައްކާ ކަމަށްވެސް ނަޒީރް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގެ މަގެއް: މަގުތައް ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ވިސްނަމުން

ނަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ވެހިކަލްތައް އެހާ ގިނައިރު ޓްރެފިކް ލައިޓުތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި ނަމަ މަގުތައް އިތުރަށް ތޮއްޖެހިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ވެހިކަލް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭންއެއް މިނިސްޓްރީން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވެހިކަލްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ކުރިން މާލޭގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިނީބަސް ތައާރަފް ކުރެވި، ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ވުމުން ވެހިކަލްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ނަޒީރް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުތެރޭ މިނީބަސް ތައާރަފްކޮށް، ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވެހިކަލްސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް، ވެހިކަލްސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މި ޖެހެނީ މާލޭގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ހަރުދަނާކޮށްގެން، މާލޭގެ އެތެރޭގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި މިހާރު މިއޮތީ ޓެކްސީތައް އެކަނި، އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މާލޭގެ އެތެރެއަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރަން، މިހާރު ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިނީ ބަސްތަކެއް މާލޭ ސަރަހައްދަށް ގެނެސް އިންޓްރޮޑިއުސްކޮށް، އެ ފްރިކުއެންސީ ހައިކޮށް އެކްސެސިބިލިޓީ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ހެދުމަށް، އެ ފަސޭހަތައް ގެނައުމަށް ފަހު އެބަޖެހޭ މާލެއަށް ރަޖިސްޓްރީވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން

~ ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ނަޒީރް

ނަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ވެހިކަލްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ވަކި އިންސައްތައަކަށް އުޅަނދުގެ އަދަދު ތިރިކުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމު ކަމަށާއި، އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކުރާ މިންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަންކަން ތަންފީޒު ވުމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާއިރު "ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެންޓައިޓަލްމެންޓް" ތައާރަފް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ދަށުން ނޫނީ މާލެއަށް އުޅަނދުފަހަރު އެތެރެ ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ވިސްނަވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އުޅަނދުތަކުގެ "އޭޖް ލިމިޓް"އެއްވެސް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެކަމަށާއި، ވަކި މުއްދަތަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ މަގުތަކުގައި އެ އުޅަނދެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ވިސްނަވާ ކަމަށެވެ.

ނަޒީރު ވިދާޅުވީ، 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިނީ ބަސް ތައާރަފްކޮށް ޕަބްލިކް ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްފަހު، 2021 އިން ފެށިގެން ހަރުކަށި ޤަވާއިދުތަކެއްގެ ދަށުން ވެހިކަލްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.