އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަގޭ ރިޕޯޓް

ރައީސް ޔާމީންގެ ކުޅިބައި ޖޭޕީގައި އެތުރި ނިމެނީ!

  • ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޖޭޕީއާ ގުޅިފައި
  • ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ހުތުރުބަހުން ގާސިމްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 27 އޯގަސްޓް 2019 | އަންގާރަ 19:23 | 6,063

ރައީސް ޔާމިން ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މި ސަރުކާރު ގެންނަން ވެގެން މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުން އެންމެ އަޑު ހަރުކޮށް ގޮވާލީ ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ އިންސާފެއް ނެތް ވާހަކައެވެ. ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރި ވާހަކައެވެ. ކޮޅުނެއްތާ ކޮޅަށް ކޮރަޕްޓް ވާހަކައެވެ. ރިޝްވަތުގެ ފަސާދައިން މުޅި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ގަޑުބަޑު ކޮށްލާފައިވާ ވާހަކައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވަމުން، އެ ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދައިގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. ސަހަލު އެކަކުވެސް އެ ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށާއި ހުސް ތިބީ ރައީސް ޔާމިން ޖެހިހާ ބެރަކަށް ނަށަން ތިބި ޖާރިޔާއިންތަކެއް ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންނަކީ، ޔާމީން ބުނިހާ ގޮތަކަށް "ޔެސް ސަރ" ކިޔައިގެން ތިބި ޕަޕެޓުތަކެކޭ ބުނި ފަރާތްތަކާއި ފަހަރުތައް ވެސް ހަމަ ގައިމުވެސް މަދެއް ނުވާނެއެވެ.

މިއީކީ އަޅުގަނޑުގެ ދުލުން ބުނެލާ ނުވަތަ ގަލަމުން ލިޔެލާ ހިޔާލީ ފޮލާތަކެއް ނޫނެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް މިހާރުގެ ކޯލިޝަނުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރު ގެންނަން ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރެއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެކަން ދުރު ނޫން މާޒީއެއްގައި ހުރި ފަތްފުއްތަކަށް ބަލާލުމުން ވެސް ފެންނާނެ ކަމާއި މެދު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ހަމަ ކުޑަވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ގާސިމް އިބްރާހިމް އެ ވަކާލާތު ކުރެއްވި ގޮތަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ޒަމާން ވެސް ނިމިގެން ގޮސްފިއެވެ. ގާސިމް ވެސް އެ ކޯލިޝަނެއްގައި ހުންނެވި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޮޑުތަނުން ރައީސް ޔާމިން ބަލިކޮށް، އެ "އަނިޔާވެރި، ނުބައި، ނުލަފާ" ސަރުކާރު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ. ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުންނެވެ. ފަސް އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު، އިންސާފުގެ ތެދުމަގަށް ގައުމު އެޅި، އަނިޔާވެރިވީ ކަމަށް ބުނާ ވަލިއްޔުލް އަމުރާއި، އަރިހުގައި އެ ވެރިކަން ހިފަހައްޓަން ތިބި ބެރިތަކެއް ހެން އުޅުނު މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބޭނެ ކަމުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ދެން އެބޭނުންވާ އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް ދެކެމުން އައި ހުވަފެންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަނޑުވެއްޖެއެވެ. ސަބަބަކީ އެދުވަހު ގޯސްވީ މެމްބަރުން މިއަދު އެތިއްބެވީ އައިސް ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ކަމުގައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައެވެ. އެވެރިންގެ ބަހުންނަމަ ސަރުކާރަށް "ތާއީދުކުރާ" ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއްކަލަ އަނިޔާވެރިން އެތިބީ އަދު އައިސް ސަރުކާރާ އެކު މަސްހުނި ވެގެންނެވެ. މިވީ ކިހިނެއްތޯ އަހާލުން ފިޔަވާ ރައްޔިތުންނަށް އަދު އެހޭނެ އިތުރު ސުވާލެއް ނެތެވެ. ގާސިމް ކުރެން އަހާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ހަމަ އެވެރިން މިހާރު މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅުވީތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނަށް ރައްދުކުރެއްވި ބަސްތައް މަތިން ހަނދާން ނެތުނީތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނު އެހާ ހަނދާން ބަލިއްޔާ އަޅުގަނޑު މަނިކުފާނަށް ކުޑަކޮށް ހަނދާން ކޮށްލަދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކޮށްލާނަމެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހިމް ރިސޯޓު ހިންގަވަނީ ހުސް ނުހައްގުން ހޯދާފައިވާ ރަށްތަކުގައި ކަމަށާއި މުޅިންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ އެދުމުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވީ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކެވެ. އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ އެދުމަށް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ގާސިމްގެ "ދޮލަނގަށް" ބައި އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވީ ހަމަ އެ ނިހާންއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގާސިމް "ބޮޑު މުސީބާތަކަށް" ވެއްޖެ ކަމަށް ވެސް އޭރު ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ދޮލަނގުގެ އެއް ކޮޅުގައި ހިއްޕަވަފައިގެން، އަދު ހުންނެވީ އެ "ބޮޑު މުސީބާތް" އަރިހުގައެވެ. ހަނދުމަފުޅު ވެއްޖެތޯއެވެ؟

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމަކީ ވަރަށް އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ބޭފުޅެކޭ، އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ސަލާން ޖަހަންށޭ ވިދާޅުވީ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހްއެވެ. މީގެކުރިން ޤާސިމް ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ އެހީއަކީ ހިތުންރުހުމުން ވީ އެހީއެއް ނޫންކަމަށާ، ޤާސިމް އަތުން ގިނަ ފައިސާ ޙަރަދުވެފައިވަނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި ވެސް ހަމަ އެ ފަލާހްއެވެ. ގާސިމްއަކީ މުދަލާއި އަންހެނުންނަށްޓަކައި އުޅުއްވާ، އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ނޫން ގޮތަކަސް އެއްވެސް ކަމެއް ގާސިމް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީވެސް ހަމަ އެ ފަލާހުއެވެ. އަދު "ސަލާންޖަހަން" އައިސް އެ ހުންނެވީ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައެވެ. ހަނދުމަފުޅު ވެއްޖެތޯއެވެ؟

ގާސިމް އިބްރާހިމް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ފިއްލަވައިގެން ދިޔައީ ކަމަށާއި އަނބުރާ ގެނެސް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަޒްލީން އަހުމަދުއެވެ. މަނިކުފާނު ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅު ދިމާވެ، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހުއްދައަށް އެދުމުން، އިދާރީ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ބުނެ މަނިކުފާނު ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވާލުން ހިފަހައްޓަވައިގެން ހުންނެވި އިރު، އެ އިދާރީ ކަންކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވީ ހަމަ އެ އަޒްލީންއެވެ. އަދު ހުންނެވީ ރައީސް ޔާމިން ކުރެން "ފިއްލަވައިގެން" އައިސް "ފަރުވާއަށް" މަނިކުފާނު އަރިހުގައެވެ. ހަނދުމަފުޅު ވެއްޖެތޯއެވެ؟

މިހެން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތައް ލިޔަންވެއްޖެ ނަމަ ހާސް ގަނޑުގެ ފޮތެއް މަދުވެ، އޭގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބާބުތައް ވެސް ގިނަ ވާނެއެވެ. ގާސިމް އިބްރާހިމްއެވެ. މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ދޫފުޅުން، ކޯލިޝަން ހަލަބޮލި ކުރަން އުޅޭ ބަޔަކަށް ރައްޔިތުން ފުރުސަތު ނުދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ މިއަދު ކޯލިޝަން ހަލަބޮލި ކުރައްވަނީ ޙުދު މަނިކުފާނެއް ނޫންތޯއެވެ. ރައީސް ޔާމިން މުޅި ގައުމު ފަސާދަކުރައްވަން ގެންގުޅުއްވި މަނާތަކުން ފެށިގެން ގޮސް ރިޔަލާއި ބޮޑުބޯތައް އައިސް މަނިކުފާނުގެ ސަފުތަކުގައި ތިޔަ އަތުރާލަނީ ހަމަ ގައުމަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއް ކަމަށް ވިސްނަވާވަޑައިގެންފާ ކަމާއި މެދު ޝައްކެވެ. ނޫނީ ހަމަ އެވެރިން އެބުނިހެން ހަމަ އެހާވެސް އަމިއްލަ އެދުންފުޅު ބޮޑުވެގެންތޯއެވެ؟ ކޮންމެއަކަސް، ފަހަރަކު ކުޅިއަކުން ކުޅިއަކުން އައިސް ރައީސް ޔާމީންގެ މުޅި ކުޅި ބައިގަނޑު ޖޭޕީގައި އެތުރި ނިމެނީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.