އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ބަޖެޓު

ބަޖެޓަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ފާސްކޮށްފި

  • ކޮމެޓީއިން މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގަ
  • މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓްގެ އަދަދަކީ 31،954،904،612 ރުފިޔާ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 22:52 1,913

ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީއިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ކޮމެޓީއިން މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް އިތުރު ކުރަން އެދިފައިވަނީ 1،703.9 ( އެއް ބިލިޔަން ހަތް ސަތޭކަ ތިން މިލިޔަން އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް ހަތްދިހަ) ރުފިޔާ އެވެ. ބަޖެޓަށް އިތުރު ކުރި އަދަދާއެކު މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓްގެ އަދަދަކީ 31،954،904،612 ( އެއްތިރީސް ބިލިޔަން ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު މިލިޔަން ނުވަ ލައްކަ ހަތަރު ހާސް ހަ ސަތޭކަ ބާރަ) ރުފިޔާއެވެ.

ބަޖެޓަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި އޮޑިޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީއިން އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރުމަށް އެދިލައްވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ބަހުސްކުރުމަށް 7 މިނެޓު ދިނުމަށް ވަނީ ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހެޅުއްވީ، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެވެ. ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް