އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މުހައްމަދު ވަހީދު

މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަޖެޓުގައި ރަނގަޅަށް ނުހިމެނޭ: ވަހީދު

  • ފާޑު ކިޔަނީ ސަރުކާރަށް އުންމީދު އޮންނާތީ
  • ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ސަރުކާރުން ކުރަނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 07:53 3,511

މުހައްމަދު ވަހީދު - ފޭސްބުކް

މި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް މި އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ރަނގަޅަށް ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް މި އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެއީ ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ލަސްވަމުންދާ އެއް ސަބަބު ކަމަށެވެ.

ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން ފާޑު ކިޔަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ސަރުކާރަކަށް މި ސަރުކާރު ވާތީ ކަމަށާއި، އުންމީދުތަކެއް އޮންނާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރަނީ ކެތްތެރިކަން ކުޑަވުމުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒަމާންތަކެއް ވެއްޖެ އެއްވެސް އުންމީދެއް ނެތި އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުންދާތާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް ހިއްސާއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތްކަމުގެ މާޔޫސްކަންމަތީގައި އަދި ބިރުވެރިކަމެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ. ކުއްލިޔަކަށް ވެރިކަން ބަދަލުވީ

~ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ވަހީދު

މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ވައްކަން ކުރި ފަރާތްތަކުން ކުރި ވައްކަންތައް ބަލައި ތަހުގީގުކޮށް އަދަބު ދިނުމާއި، ދައުލަތުން ގެއްލުނު ފައިސާތައް އަނބުރާ ހޯދުމާއި، ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެއް ކަމަށާއި، އެކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ސަރުކާރުން ކުރަނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، ކުރީގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރެއްވިހެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވާ ފަދައިން ސަރުކާރު ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ރޭވުންތެރިކަމާއި، އަދި ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކީގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ވައުދެއް ފުއްދޭނެ ކަމަށްވެސް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އޮބަހެއްޓުމަށްފަހު އޮވެފައި އެ މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުން އެއީ ފާޑުކިޔަން ދިމާވާ އެއް ސަބަބު. އަނެއް ސަބަބަކީ ތިމާ ކިޔާ ފާޑު އެއީ ގުނޭނެ ފާޑު ކިޔުމެއްކަށް ވާންޖެހޭ. އަޑު އަހާނެ ރަނގަޅު ފާޑު ކިޔުމެއް ވިއްޔާ. މިހާރު ފާޑު ކިޔަނީ އުންމީދެއް އޮތީމަ

~ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ވަހީދު

ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑާމެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރަމުން އަންނައިރު، ސްޕީޑާމެދު ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަޖެހެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ގިނަ ވައުދުތަކެއް މިހާތަނަށް ވަނީ ފުއްދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް