އަންގާރަ 10 ޑިސެންބަރު 2019
01 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުނުކޮށް އެހެން ދިމާލަކަށް ދިޔުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

  • ހޯމަ ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމާލާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ލިބޭވަރުވާނެ
  • ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާއި ގުޅޭކަންކަންވެސް އިސްލާހްކުރެވެމުންދޭ
  • ކަންކަން ލަސްވާކަމަށް ބައެއް ދިމާތަކުން އަޑުތައް އިވިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވި

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 23 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 18:30 11,085

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހްނުކޮށް އެހެން ދިމާލަކަށް ދިޔުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެންމެ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުން މިހާރުކުރަމުންގެންދަނީ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަހާސިންތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްދާގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވާކަމަށާއި، ހޯމަ ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމާލާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ލިބޭވަރުވާނެކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅޭކަންކަން އިސްލާހްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާކަން ފާހަގަކުރަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާއި ގުޅޭކަންކަންވެސް އިސްލާހްކުރެވެމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ޖޭއެސްސީގެ ޤާނޫނަށްވެސް އިސްލާހު ގެނެވިފައިވާކަން ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކަންކަން ލަސްވާކަމަށް ބައެއް ދިމާތަކުން އަޑުއިވި ވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރުމާއި، ފަނޑިޔާރުގެތައް ސާފުކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްނުކޮށް، އެހެން މަސައްކަތަކާއި ދިމާލަށް ދިއުމަކީވެސް ބުއްދިވެރިކަމެއްކަމަށް ނޫންކަން މީގެ 6 މަސްކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުން އެއީ ތާވަލްވެފައި އޮތްގޮތް. އެހެން އުމްރާނީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންދާޖީ ހިސާބުތަކެއް، ތާރީހުތަކެއް ފެންނަން. އެހެންވީމަ އެ ތާރީހްތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައްވެސް، ޕީއެސްއައިޕީ މަސައްކަތްތައްވެސް އަދި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ބޭނުންތައްވެސް، އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަވެސް، ބޯހިޔާވެހިަކންވެސް، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުވެސް، މަހުގެ ހަމަ އަގު ލިބުންވެސް ވާނެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ތަރައްޤީ ޕްރޮޖެކްޓްތައްވެސް ކުރިއަށްގެންގޮސް، ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ހަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދެވޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް