ހުކުރު 05 ޖޫން 2020
03 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި، ޤާނޫނުތަކާއި ހިލާފަށް ނިންމި 17 ކަމެއް!

  • ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ރިޕޯޓުގައިވޭ
  • 01 ފެބުރުއަރީ 2018 ގައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރުގެ ތަފްސީލްތައް ހިމެނޭ
  • މަޖިލީހާއި، ޖޭއެސްސީގެ ބާރުތައް ހަނިވާގޮތަށް ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 23 އޯގަސްޓް 2019 | ހުކުރު 03:49 | 7,000

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 3 ފަނޑިޔާރުން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ގާނޫނާތަކާ ހިލާފަށް ނިންމާފައިވާ 17 މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަން ބެލުމަށް ޖޭއެސްސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ޖޭއެސްސީއާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަނިކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ދެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 17 މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 21 ވަނަ މައްދާގެ (ބ) އުވާލައި، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަށް ހަވާލުވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ އަށް ވަނަ ބާބުގެ 82 ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން 94 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް އުވާލުމާއި، ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަށް ހަވާލުވުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން މަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު ކުޑަކޮށް އެ މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނާއި މައުލޫމަތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލު ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެއިތުރުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ގާޒީން އެއްކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގަވައިދެއް ހަދައި، ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބާރު ނެގުމާއި، ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ފަނޑިޔާރަކު މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު އަދި އެ ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ފަޔާޒު ހަސަންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި، އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސް ނަގައިގެން އެ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ސުމޯޓޯ ހިންގުން އަދި އެ ކޮމިޝަނުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގައިޑްލައިން ކަނޑައެޅުމާއި، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީވެސް އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރުތަށް ހަނިވާގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖޭއެސްސީ އަންގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއިން ވަކިވުމުން ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކުރުމުން މެމްބަރު ކަމުން ވަކިވާނޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި، މަޖިލީހުން ނިންމާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަތައް ސައްހަވާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުންވެސް އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރުތައް ހަނިވާގޮތަށް، ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަށް ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ 01 ފެބުރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި އަމުރުގެ ބައިތައް ހަމަ އެ ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސާކިއުލަތަކާއި އާންމު ސިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް އެހެން ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ފަނޑިޔާރުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ރައްޔިތުން ތަބާވުން ލާޒިމު ގާނޫނު ހެދުން ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައެވެ. އަދި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ތަފްސީލްކޮށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އޭރުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ނުބަލަން ނިންމިތާ ހަތްމަސް، އިސްތިއުނާފު މުއްދަތުވެސް ހަމަވީ ފަހުން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ތިން އަހަރު ފަހުން އެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރީވެސް ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.