ހޯމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019
10 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - މާލޭ މަސްވެރިންގެ ޕާކު

މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ކުރޫޒް ޓާމިނަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

  • ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފައިސާ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި
  • ބީލަން ފޮތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން އޮގަސްޓް 26 އަށް
  • ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު 11:00 ގަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 11:49 2,116

މާލޭ މަސްވެރިންގެ ޕާކު - ގޫގުލް

މާލޭ މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ކުރޫޒް ޓާމިނަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނުގައި، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފައިސާ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ނެރުނު އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

ބީލަން ފޮތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން އިން އޮގަސްޓް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު ފަހު 03:00 އަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ބިލްޑިން އިން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ވެެއެވެ.

ބީލަން ފޮތް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ގައި، ރަސްމީގަޑީގައި ފެން ބިލްޑިންގްގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ އިންނެވެ.

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު 11:00 ގައެވެ. އަދި ބިޑް ހުށައަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު 11:30 އެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބިޑް ހުށައަޅާއިރު 10،000 ( ދިހަހާސް) ރުފިޔާގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށައަޅަންވާނެ ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ނެރުނު އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަނީ ބޭންކް ގެރެންޓީ ޗެކް ނުވަތަ ބޭންކް ގެރެންޓީ ލެޓަރއެވެ. ބިޑް އެވޯރޑްކުރެވޭ ފަރާތުން ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ބިޑް އެވޯރޑްކުރެވޭތާ 14 ދުވަސްތެރޭގައި ބިޑްކުރި އަދަދުގެ 10 އިންސައްތަ ހުށައަޅަންވާނެ ކަމަށް ވެސް އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް